Dirigido

O perfil de ingreso recomendado é o do alumnado que superou a proba de acceso á universidade despois de realizar o bacharelato na modalidade científico-técnica, cunha boa formación en matemáticas, física e informática, formación humanística –especialmente en historia da arte– e coñecementos básicos de sistemas de representación espacial e fundamentos de deseño, así como capacidade para a ideación gráfica, visión espacial e aptitude para a creación artística.

Programa

Primer Curso:
Debuxo de Arquitectura
Introdución á Arquitectura
Matemáticas 1
Proxectos 1
Xeometría Descritiva
Análisis de Formas Arquitectónicas
Construción 1
Física 1
Matemáticas 2
Proxectos 2

Segundo Curso:
Proxectos III
Análise Arquitectónica I
Física II
Xeometría da Forma Arquitectónica
Historia da Arte
Proxectos IV
Análise Arquitectónica II
Urbanística I
Estruturas I
Construción II

Tercer Curso:
Proxectos V
Construción III
Estruturas II
Urbanística II
Teoría da Arquitectura
Proxectos VI
Construción IV
Estruturas III
Urbanística III
Instalacións I

Cuarto Curso:
Proxectos VII
Urbanística IV
Construción V
Estruturas IV
Historia da Arquitectura I
Proxectos VIII
Construción VI
Estruturas V
Instalacións II
Historia da Arquitectura II

Quinto Curso:
Proxectos IX
Urbanística V
Cimentacións
Proxectos X
Construción VII
Arquitectura Legal

Optativas:
Arquitectura Industrializada
Organización de Obras
Estruturas Singulares
Proxectos de Estruturas
Representación Avanzada en Arquitectura
Xeometrías Complexas en Arquitectura
Comunicación Gráfica en Arquitectura
Proxecto de Instalacións
Teoría da Composición e Patrimonio
Paisaxe e Hábitat Sustentable
Ordenación do Territorio
Métodos de Planeamento

Salidas profesionales

El grado en Arquitectura habilita para la profesión regulada de Arquitecto/a. Esta titulación forma al graduado en la proyección y construcción de edificios y el diseño y ordenación de zonas urbanas, de parques, de paisajes etc.

Ejercicio liberal de la profesión, en empresas o en la Administración. Redacción de proyectos y dirección de obra, edificación y urbanización. Planificación urbanística y ordenación del territorio.

Competencias

PROXECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO E URBANO: aptitude ou capacidade para aplicar os principios básicos formais, funcionais e técnicos á concepción e deseño de edificios e de conxuntos urbanos, definindo as súas características xerais e as prestacións que se acadan.
PROXECTOS DE EXECUCIÓN: aptitude ou capacidade para elaborar proxectos integrais de execución de edificios e espazos urbanos en grao de definición suficiente para a súa completa posta en obra e equipamento de servizos e instalacións.
DIRECCIÓN DE OBRAS: aptitude ou capacidade para dirixir obras de edificación e urbanización desenvolvendo proxectos, replanteando no terreo, aplicando os procedementos de construción adecuados e coordinando oficios e industrias.
PROGRAMACIÓN FUNCIONAL: aptitude ou capacidade para elaborar programas de edificios, considerando os requisitos de clientes e usuarios, analizando os precedentes e as condicións de localización aplicando estándares e establecendo dimensións e relacións de espazos e equipos.
INTERVENCIÓN NO PATARIMONIO EDIFICADO: aptitude ou capacidade para intervir nos edificios de valor histórico, coordinar estudos históricos e arqueolóxicos sobre eles, elaborar os seus plans directores de conservación e redactar e executar os proxectos de restauración e rehabilitación.
PROXECTO DE ESTRUTURAS: aptitude ou capacidade para concibir, deseñar, calcular, integrar en edificios e conxuntos urbanos e executar as solucións estruturais, así como para asesorar tecnicamente sobre estes aspectos.
SUPRESIÓN DE BARREIRAS: aptitude ou capacidade para deseñar e executar edificios e espazos urbanos aptos para as persoas con diferentes capacidades físicas ou para adaptar con este fin os xa existentes.
PROXECTO DE OBRA ACABADA: aptitude ou capacidade para dimensionar, deseñar, programar e poñer en obra e integrar en edificios e conxuntos urbanos as solucións construtivas, encontros e remates dos sistemas de obra acabada, divisións interiores, carpintería, escaleiras...

Publicidad

Ver otros estudios de...