Presentación

Este grado habilita para la profesión regulada de Ingeniero Técnico Naval. Aporta conocimientos científicos y tecnológicos para diseñar, construir, reparar e inspeccionar las plataformas de los buques, artefactos oceánicos e instalaciones marinas o industriales de su competencia, así como todos los cálculos relacionados con la arquitectura naval. Este grado da acceso al máster en Ingeniería Naval y Oceánica que habilita para esa profesión regulada. Este grao y el anterior cuentan con dos cursos comunes, lo que facilita la movilidad y la posibilidad de cursar los dos en menos tiempo de lo habitual.

Requisitos

Requirirase ben estar en posesión do título de bacharelato ou equivalente e superar a proba de acceso á universidade, ben ser técnico/a superior de formación profesional.
Ademais, a seguir o art. 42 da Lei 4/2007, de 12 abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades, regularanse os procedementos para o acceso á universidade daquelas persoas que, malia acreditaren unha determinada experiencia laboral ou profesional, non dispuxeren da titulación académica legalmente requirida para o efecto con carácter xeral, así como daquelas outras que, sen poder acreditar a dita experiencia, superaren unha determinada idade.

Dirigido

O alumnado deberá contar, entre outras, coas seguintes habilidades: facilidade para as matemáticas e a física; disposición para traballar en equipo; capacidade de abstracción e concreción; creatividade e decisión no traballo etc.

Programa

Primer Curso:
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
Cálculo
Física I
Expresión Gráfica
Química
Ciencia e Enxeñaría de Materiais
Álxebra
Física II
Métodos Informáticos
Organización e Xestión da Empresa

Segundo Curso:
Enxeñaría de Calidade e Medio
Mecánica
Termodinámica Técnica
Electrotecnia
Ecuacións Diferenciais
Automatismos, Control e Electrónica
Elasticidade e Resistencia de Materiais
Mecánica de Fluídos
Tecnoloxía da Construción Naval I
Estatística

Tercer Curso:
Tecnoloxía da Construción Naval II
Estruturas Navais I
Hidroestática e Estabilidade do Buque
Regulamentación Técnica Aplicable ao Buque
Debuxo Naval
Hidrodinámica Naval
Estruturas Navais II
Conformado, Corte e Tecnoloxías da Unión
Integración de Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque
Proxecto de Buques

Cuarto Curso:
Integración de Sistemas Auxiliares e de Propulsión
Métodos Computacionais Aplicados ao Proxecto do Buque
Hidrodinámica Computacional
Vibracións e Ruídos
Optativa para elixir(*)
Contabilidade, Planificación e Control de Custos
Optativa para elixir(*)
Traballo de fin de grao

(*) O traballo de fin de grao ten carácter obrigatorio e forma parte do módulo de Traballo de Fin de Grao.

Optativas:
Modelado 3D do Casco e Estrutura do Buque
Aplicacións Láser na Construción Naval
Ampliación de Hidroestática e Estabilidade
Mantemento e Reparación do Buque
Buques de Guerra
Sistemas de Navegación, Comunicación e Posicionamento
Embarcacións de Recreo
Polímeros e Materiais Compostos na Construción Naval

Salidas profesionales

O grao en Arquitectura Naval habilita para a profesión regulada de enxeñeiro/a técnico/a naval.
Os graduados en Arquitectura Naval ocúpanse do deseño, a planificación, o proxecto e a construción de calquera artefacto flotante (buques, plataformas petrolíferas, campos eólicos offshore...). Abranguen multitude de campos e poden desenvolver a súa carreira profesional en calquera sector empresarial, ben sexa en empresas navais, de explotación e operación de buques, ou en oficinas técnicas, de deseño e enxeñaría; ben na administración e os organismos públicos.
SECTORES
-Ámbito marítimo: estaleiros; navieiras; industria auxiliar; institucións oficiais; inspección etc.
-Consultorías de organización empresarial e de calidade
-Oficinas técnicas, de deseño e enxeñaría
-Centros de investigación
-Outras industrias de tecnoloxía de integración complexa etc.

Competencias

Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan formularse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñaría.
Capacidade para comprender e aplicar os principios de coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñaría.
Capacidade de visión espacial e coñecemento das técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionais de xeometría métrica e xeometría descritiva, coma mediante as aplicacións de deseño asistido por ordenador.
Coñecemento axeitado do concepto de empresa, marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas
Coñecemento da ciencia e tecnoloxía de materiais e capacidade para a súa selección e para a avaliación do seu comportamento.
Coñecemento da teoría de circuítos e das características de maquínalas eléctricas e capacidade para realizar cálculos de sistemas nos que interveñan os devanditos elementos.
Coñecemento da teoría de automatismos e métodos de control e da súa aplicación a bordo.
Coñecemento das características dos compoñentes e sistemas electrónicos e da súa aplicación a bordo.
Coñecemento da elasticidade e resistencia de materiais e capacidade para realizar cálculos de elementos sometidos a solicitudes diversas.
Coñecemento da mecánica e dos compoñentes de maquinas.
Coñecemento da termodinámica aplicada e da transmisión da calor.

Publicidad

Ver otros estudios de...