Programa

Primer Curso:
Anatomía e cinesioloxía do movemento humano
Bases da educación física e deportiva
Fútbol e a súa didáctica
Habilidades acuáticas e a súa didáctica
Habilidades atléticas e a súa didáctica
Habilidades ximnásticas e a súa didáctica
Pedagoxía da actividade física e do deporte
Teoría e historia da actividade física e do deporte
Voleibol e a súa didáctica
Xogos e recreación deportiva

Segundo Curso:
Aprendizaxe e control motor
Baloncesto e a súa didáctica
Balonmán e a súa didáctica
Biomecánica do movemento humano
Fisioloxía do exercicio I
Habilidades de deslizamento e a súa didáctica
Habilidades de loita e a súa didáctica
Psicoloxía da actividade física e do deporte
Socioloxía da actividade física e do deporte
Teoría e práctica do exercicio

Tercer Curso:
Actividade física e deporte adaptado
Actividade física saudable e calidade de vida I
Creación e dirección de empresas deportivas
Estrutura e organización deportiva
Expresión corporal e danza
Fisioloxía do exercicio II
Iniciación en deportes II (Natación) (optativa)
Iniciación en deportes III (Fútbol) (optativa)
Iniciación en deportes IV (Rugby) (optativa)
Metodoloxía de investigación en actividade física e deporte
Metodoloxía do rendemento deportivo
Proceso de ensino/aprendizaxe da actividade física e do deporte

Cuarto Curso:
Actividade física no medio natural
Actividade física saudable e calidade de vida II
Actividades acuáticas saudables e socorrismo (optativa)
Dirección e xestión deportiva
Iniciación en deportes II (Golf) (optativa)
Iniciación en deportes V (Baloncesto) (optativa)
Iniciación en deportes VI (vela, ou outras actividades deportivas emerxentes)(optativa)
Planificación do proceso de ensino/aprendizaxe da actividade física e do deporte
Prácticum
Tecnoloxía en actividade física e deporte
Teoría e práctica do adestramento deportivo
Traballo fin de grao

Salidas profesionales

El alumnado recibirá una amplia formación que lo capacitará para ser profesionales en el ámbito de la educación física y del deporte, en la enseñanza y el entrenamiento deportivo, pero además para promover una actividad física y un ocio saludables y para llevar la gestión y dirección de las diversas instalaciones, espacios y eventos deportivos.
Docencia e investigación en educación física. Entrenador/a deportivo/a, director/a deportivo/a, animador/a y monitor/a deportivo/a profesional.

Competencias

Comprender os procesos históricos das actividades físico-deportivas e a súa influencia na sociedade contemporánea, estudando o caso de España e Galicia, e a presenza diferenciada dos homes e das mulleres.
Comprender os beneficios do deporte como experiencia de lecer para ser capaz de incluír os indicadores fundamentais na planificación e atender os mesmos no desenvolvemento da práctica de lecer, considerando o xénero, a idade e a discapacidade, e analizando con enfoque crítico as estratexias de discriminación positiva.
Coñecer e analizar a cultura deportiva e propoñer os cambios necesarios, na propia e na das persoas coas que traballa, desde a ética e o xogo limpo, as diferenzas de xénero e a visibilidade dos discapacitados.
Coñecer e comprender as bases que aporta a educación física á formación das persoas.
Fomentar a convivencia, estimulando e poñendo en valor a capacidade de constancia, esforzo e disciplina dos participantes nas actividades de educación física e deportiva.
Deseñar e ordenar estratexias e espazos de aprendizaxe que respondan á diversidade social (sexo, xénero, idade, discapacidade, culturas…) e ao respecto dos dereitos que conforman os valores que aporta a educación física e deportiva á formación integral dos cidadáns.
Promover e avaliar a formación de hábitos de actividade física e deporte ao longo do ciclo vital, considerando que a idade, o xénero ou a discapacidade son variables que necesitan da intervención consciente para favorecer a igualdade de oportunidades.
Deseñar, desenvolver, e avaliar os procesos de ensino – aprendizaxe, relativos á actividade física e o deporte, con atención e titorización segundo as características individuais e contextuais das persoas (xénero, idade, discapacidade, culturas, etc.).
Elaborar propostas curriculares para as distintas etapas no marco institucional dun centro educativo, desenvolvendo os elementos da programación didáctica da área de E. Física.

Publicidad

Ver otros estudios de...