Requisitos

* Proves d´accés a la universitat (PAU). Accés: Fase general. Admissió: Ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
* Cicles formatius de graus superior (CFGS). Accés: Tots. Accés preferent: Els CFGS que pertanyin a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement de Ciències de la Salut. Admissió: Es ponderaran amb 0,1 les dues millors qualificacions dels mòduls dels CFGS preferents.
* Més grans de 25 anys. Opció preferent: Ciències de la Salut (proves d’accés realitzades a les Universitats Públiques Catalanes i a la Universitat de Vic).
* Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
* I altres tipus d’accés especials reconeguts per la normativa vigent.

A més de complir un dels requisits anteriors, per accedir a aquest grau cal superar les Proves d’Aptitud Personal (PAP).

Dirigido

L’estudiant de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona condició física, constància per mantenir-la, gust pels esports i un caràcter actiu. Finalment, també seran d’utilitat bones nocions d’anglès i informàtica.

Objetivos

* Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de l’activitat física i l’esport en el context de la salut, l’educació i l’oci.
* Proporcionar als estudiants una base sòlida per identificar i analitzar els trets fonamentals de l’activitat física i l’esport.
* Afavorir l’anàlisi de la pròpia motricitat a través de l’exercitació pràctica d’activitat física i esportiva, i proporcionar elements per analitzar i millorar la motricitat dels altres.
* Desenvolupar en els estudiants l’habilitat de planificar, desenvolupar i avaluar els programes d’activitat física i esport en l’àmbit educatiu, de rendiment, d’oci i recreació, i també en la prevenció i la recuperació de la salut.
* Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d’excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
* Infondre als estudiants un interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d’una forma crítica, constructiva i creativa.

Programa

ESTRUCTURA PER CURSOS I MÒDULS

(Tipus de mòduls: B = formació bàsica; OB = obligatori; OP = optatiu; PE = pràctiques externes; TFG = treball fi de grau)

* Primer curs
o Ciències bàsiques 1 (B) : 24,00 crèdits
o Ciències bàsiques 2 (B) : 6,00 crèdits
o Manifestacions de la motricitat (OB) : 12,00 crèdits
o Fonaments dels esports individuals, aquatics i d´adversari (OB) : 18,00 crèdits

* Segon curs
o Ciències bàsiques 1 (B) : 12,00 crèdits
o Ciències bàsiques 2 (B) : 18,00 crèdits
o Fonaments dels esports col·lectius (OB) : 12,00 crèdits
o Entrenament esportiu (OB) : 6,00 crèdits
o Gestió i recreació esportiva (OB) : 6,00 crèdits
o Ensenyança de l´activitat física i l´esport (OB) : 6,00 crèdits

* Tercer curs
o Manifestacions de la motricitat (OB) : 6,00 crèdits
o Fonaments dels esports individuals, aquatics i d´adversari (OB) : 6,00 crèdits
o Fonaments dels esports col·lectius (OB) : 12,00 crèdits
o Entrenament esportiu (OB) : 6,00 crèdits
o Activitat física i qualitat de vida (OB) : 12,00 crèdits
o Gestió i recreació esportiva (OB) : 12,00 crèdits
o Ensenyança de l´activitat física i l´esport (OB) : 6,00 crèdits

* Quart curs
o Entrenament esportiu (OB) : 6,00 crèdits
o Activitat física i qualitat de vida (OB) : 12,00 crèdits
o Gestió i recreació esportiva (OB) : 6,00 crèdits
o Matèries optatives (OP) : 6,00 crèdits
o Pràctiques externes (PE) : 12,00 crèdits
o Treball final de grau (TFG) : 12,00 crèdits

Salidas profesionales

Hi ha molts camps en els quals els graduats poden exercir professionalment:
-Salut: la prevenció i la recuperació de la salut mitjançant l’activitat física i l’esport, la readaptació funcional...
-Educació de l’activitat física i l’esport: en l’àmbit formal –caldrà fer el màster en professorat d’ESO, Batxillerat i Formació Professional– (ESO, Batxillerat, Cicles formatius d’activitats físiques i esportives i Ensenyaments d’esports) i en l’àmbit no formal (escoles esportives, activitats extraescolars...)
-Rendiment esportiu: la preparació física tant per a l’esport de competició com per a l’esportista afeccionat, la readaptació esportiva…
-Gestió de serveis esportius en l’àmbit públic o privat: instal·lacions, projectes, recursos humans, direccions tècniques,..
-L’activitat física i l’esport com element d’oci i recreació: esports d’aventura, esport i turisme...
-Activitat física i esportiva com a eina d’intervenció social: treball amb collectius específics.

Publicidad

Ver otros estudios de...