Presentación

Tipo de enseñanza: Presencial

Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud

Requisitos

Los general para las titulaciones de grado.
No se contemplan condiciones ni pruebas de acceso especiales.

Objetivos

Formar profesionales capaces de prestar una atención sanitaria técnica y profesional idónea, consonte el estado de desarrollo de los conocimientos científicos en cada momento, con conocimiento de los principios teóricos y metodolóxicos de la enfermaría.

Programa

Primer curso
Anatomía Humana
Biología
Estadística y Metodología de la Investigación
Fisiología Humana
Ciencias Psicosociales Aplicadas
Bioquímica
Bases para el Cuidado de la Salud
Fundamentos de Enfermería
Anatomía Clínica para Enfermería
Cuidados en Enfermería Buco-Dentales

Segundo Curso
Informática Aplicada a la Enfermería
Farmacología
Nutrición y Dietética
Enfermaría Comunitaria I
Enfermería Clínica I
Gestión Sanitaria
Prácticas Tuteladas I
Prácticas Tuteladas II
Técnicas Fisioterapéuticas Básicas
Cuidados de Enfermería en Rehabiltación Psiquiátrica
Conocimientos de Enfermería en Radiología Especializada
Enfermería de Salud Laboral

Tercer Curso
Aspectos Ëticos Legales de la Profesión
Enfermería del Ciclo Vital: Materno-Infantil I
Enfermería Comunitaria II
Enfermería Clínica II
Enfermería del Ciclo Vital. Geriatría
Enfermería del Ciclo Vital: Materno-Infantil II
Enfermería de la Salud Mental
Prácticas Tuteladas III
Prácticas Tuteladas IV

Cuarto Curso
Prácticas Tuteladas V
Prácticas Tuteladas VI
Trabajo Fin de Grado
Prácticas Tuteladas V
Prácticas Tuteladas VI
Trabajo Fin de Grado

Competencias

1. Coñecer e identificar a estrutura e función do corpo humano. Comprender as bases moleculares e fisiolóxicas dás células e vos tecidos.
2. Coñecer ou uso e a indicación de produtos sanitarios vinculados aos coidados de enfermaría.
3. Coñecer vos diferentes grupos de fármacos, vos principios dá súa autorización, uso e indicación, e vos mecanismos de acción dúas mesmos.
5. Coñecer e valorar as necesidades nutricionais dás persoas sas e con problemas de saúde ao longo do ciclo vital, para promover e reforzar pautas de conduta alimentaria saudable.
6. Aplicar as tecnoloxías e sistemas de información e comunicación dúas coidados de saúde.
7. Coñecer e identificar vos problemas psicolóxicos e físicos derivados dá violencia de xénero para capacitar ao estudante na prevención, a detección precoz, a asistencia, e a rehabilitación dás vítimas desta forma de violencia.
8. Identificar, integrar e relacionar ou concepto de saúde e vos coidados, desde unha perspectiva histórica, para comprender a evolución do coidado de enfermaría.
9. Aplicar ou proceso de enfermaría para proporcionar e garantir ou benestar a calidade e seguridade ás persoas atendidas.
10. Coñecer e aplicar vos principios que sustentan vos coidados integrais de enfermaría.
11. Coñecer as alteracións de saúde do adulto.
12. Identificar as características dás abrandares nas diferentes etapas do ciclo reprodutivo e non climaterio e nas alteracións que se poden.
13. Coñecer vos aspectos específicos dous coidados do neonato. Identificar as características dás diferentes etapas dá infancia e adolescencia e vos factores que condicionan ou patrón normal de crecemento e desenvolvemento.
14. Comprender vos cambios asociados ao proceso de envellecer e a súa repercusión na saúde.
15. Coñecer ou Sistema Sanitario Español. Identificar as características dá función directiva dúas servizos de enfermería e a xestión de coidados. Coñecer e ser capaz de aplicar as técnicas de dirección de grupos.

Publicidad

Ver otros estudios de...