Presentación

El estudiantado recibirá formación para acometer funciones como la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y los cuidados de las personas enfermas o incapacitadas.

Programa

Primer Curso:
Anatomía
Psicoloxía
Bioloxía
Coidados Básicos en Enfermaría
Fisioloxía I
Bases para a interpretación do coñecemento científico
Fundamentos da Enfermaría
Nutrición
Sistemas da información e comunicación en ciencias da saúde

Segundo Curso:
Enfermaría Clínica (I y II)
Estancias Clinicas I
Farmacoloxía
Fisioloxía II
Situacións de risco para a saúde
Enfermaría Comunitaria I
Enfermaría da Saúde Mental
Estancias Clinicas II
Ética profesional, marco legal e filosofía do coidado

INFORMACIÓN DEL Tercer Curso NO DISPONIBLE

Cuarto Curso:
Practicum
Proxecto fin de grao

Salidas profesionales


El grado en Enfermería habilita para la profesión regulada de Enfermero/a, y garantiza la capacitación del graduado para el desempeño de funciones asistenciales, docentes, investigadoras y gestoras.

Competencias

Coñecer e identificar a estrutura e función do corpo humano.
Comprender as bases moleculares e fisiolóxicas das células e os tecidos.
Comprender a morfoloxía e a fisioloxía dos microorganismos e os parasitos.
Coñecer o uso e a indicación de produtos sanitarios vinculados aos coidados de enfermaría.
Coñecer os diferentes grupos de fármacos, os principios da súa autorización, uso e indicación, e os mecanismos de acción dos mesmos.
Utilización dos medicamentos, avaliando os beneficios esperados e os riscos asociados e/ou efectos derivados da súa administración e consumo.
Coñecer e valorar as necesidades nutricionais das persoas sás e con problemas de saúde ao largo do ciclo vital, para promover e reforzar pautas de conduta alimentaria saudable.
Identificar os nutrientes e os alimentos en que se encontran.
Identificar os problemas nutricionais de maior prevalenza e seleccionar as recomendacións dietéticas adecuadas.
Aplicar as tecnoloxías e sistemas de información e comunicación dos coidados de saúde.
Coñecer os procesos fisiopatolóxicos e as súas manifestacións e os factores de risco que determinan os estados de saúde e enfermidade nas diferentes etapas do ciclo vital.
Identificar as respostas psicosociais das persoas ante as diferentes situacións de saúde, seleccionando as accións adecuadas para proporcionar axuda nas mesmas.
Establecer unha relación empática e respectuosa coa paciente e familia, acorde coa situación da persoa, problema e saúde e etapa de desenvolvemento.
Utilizar estratexias e habilidades que permitan unha comunicación, efectiva con pacientes, familias e grupos sociais, así como a expresión das súas preocupacións e intereses.
Recoñecer as situacións de risco vital e saber executar manobras de soporte vital básico e avanzado.
Coñecer os principios da prevención e control da infección.

Publicidad

Ver otros estudios de...