Presentación

El grau en Farmàcia té per objectiu la formació de professionals experts en el medicament i en el seu impacte en la salut. La formació que s’adquireix inclou el coneixement dels medicaments i les substàncies utilitzades en la seua fabricació; la tecnologia farmacèutica i els assajos físics, químics,
biològics i microbiològics dels medicaments; el metabolisme i els efectes dels medicaments, a més de la seua utilització i els requisits legals.

Requisitos

REQUISITS D’ACCÉS
¬ Batxillerat amb les PAU superades.
¬ Cicles formatius de grau superior o equivalent.
¬ PAU superades per a majors de 25 anys.
¬ Titulació universitària.
¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés.
¬ Estudis no comunitaris homologats amb PAU superades.

Programa

1r curs Física
Biologia General
Estadística
Anatomia Humana
Química General
Química Inorgànica
Fisiologia Vegetal
Botànica
Física Química
Documentació i Metodologia Científi ca
Tècniques Instrumentals
2n curs
Fisiologia I
Fisiologia II
Bioquímica I
Bioquímica II
Immunologia
Anàlisi Químic
Micriologia
Química Orgànica
3r curs
Biofarmàcia i Farmacocinètica
Dietoteràpia
Química Farmacèutica
Farmacognòsia
Nutrició i Bromatologia
Fisiatologia
Parasitologia
Farmacologia I
4t curs
Anàlisi Micriològics i Parasitològics
Toxicologia
Legislació i Deontologia Farmacèutiques
Farmacologia II
Tecnologia Farmacèutica I
Salut Pública
Bioquímica Clínica i Hematologia
Gestió i Planifi cació Farmacèutiques
5è curs
Tecnologia Farmacèutica II
Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica
18 crèdits en assignatures tatives
Pràctiques externes

Salidas profesionales

El grau en Farmàcia per la Universitat de València habilita per desenvolupar la professió de farmacèutic/a, segons el que regula les normatives estatal i europea.

Competencias

La formació que proporciona aquest grau capacita per exercir la professió que inclou competències com a professional sanitari relacionades amb la producció, la conservació i la dispensació dels medicaments, la col·laboració en els processos analítics, farmacoterapèutics i de vigilància de la salut pública. Aquestes funcions es duen a terme en ofi cines de farmàcia, en la indústria farmacèutica, en especialitats hospitalàries i no hospitalàries, en laboratoris d’anàlisi, en la gestió sanitària i en educació i investigació. A més les persones graduades en Farmàcia poden dur a terme activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia.

Publicidad

Ver otros estudios de...