Presentación

El títol de grau en Fisioteràpia té per objectiu formar professionals fi sioterapeutes amb preparació científi ca i capacitació per prevenir, descriure, identifi car, tractar i comparar problemes de salut als quals es pot donar resposta des de la fi sioteràpia. Per a dur a terme aquesta tasca s’utilitzen un conjunt de procediments, tècniques i actuacions que prevenen, curen, recuperen i adapten persones
afectades de deterioracions, limitacions funcionals o invalideses produïts com a resultat d’una lesió, una malaltia o una altra causa, tot això considerant l’individu en la seua triple dimensió: biològica, psicològica i social.

Programa

Primer Curs:
Anatomia Humana I
Biomecànica i Física Aplicada
Psicologia de la Discapacitat
Fisiologia Humana
Estadística
Anatomia Humana II
Utilització de les Tecnologies de la Informació
i la Comunicació
Valoració en Fisioteràpia I
Coneixement i Història de la Fisioteràpia

Segundo Curs:
Patologia General
Patologia i Enfocament Terapèutic
de l’Aparell Locomotor
Afeccions i Enfocament Terapèutic
del Sistema Nerviós
Patologia i Enfocament Terapèutic
del Sistema Respiratori i Cardiovascular
Valoració en Fisioteràpia II
Cinesiteràpia
Procediments Generals d’Intervenció
en Fisioteràpia I i II
Administració, Deontologia
i Legislació de la Professió
Salut Pública i Fisioteràpia Comunitària

Tercer Curs:
Metodologia de la Investigació en Ciències
de la Salut
Fisioteràpia de l’Aparell Locomotor
Fisioteràpia del Sistema Nerviós
Fisioteràpia Respiratòria
Fisioteràpia Cardiocirculatòria
Fisioteràpia en Especialitats Clíniques I
Fisioteràpia en Especialitats Clíniques II
Fisioteràpia en Especialitats Clíniques III
Fisioteràpia en Especialitats Clíniques IV
Pràcticum clínic I

Cuarto Curs:
Anglès Tècnic
Teràpia Osteàtica
2 assignatures tatives
Pràcticum clínic II
Treball de fi de grau

Salidas profesionales

El títol universitari ofi cial de grau en Fisioteràpia per la Universitat de València, habilita per a l’exercici de la professió regulada de fisioterapeuta, d’acord amb tots els requisits legals.

Competencias

La persona graduada en Fisioteràpia ha de ser capaç de valorar l’estat funcional del pacient, determinar el diagnòstic, dissenyar el pla d’intervenció de fi sioteràpia i proporcionar una atenció de fi sioteràpia efi caç. Els/les fi sioterapeutes poden intervenir en els àmbits
de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut, tot cooperant en equips multidisciplinaris.

Publicidad

Ver otros estudios de...