Programa

ESTRUCTURA:
Módulo Matemáticas
Módulo Física
Módulo Representación Gráfica
Módulo Economía
Módulo Derecho
Módulo Construcción
MóduloTecnologia de las Instalaciones
MóduloTecnología de las estructuras
Módulo Proyecto
Módulo complementario


Primer Curso:
Dereito Privado da Edificación
Fisica Aplicada I
Matemáticas I
Materiais I
Xeometría Descritiva
Construción I
Economía e Organización de empresa
Expresión Gráfica Arquitectónica I
Fisica Aplicada II
Matemáticas II

Segundo Curso:
Construción II
Dereito Público da Edificación
Expresión Gráfica Arquitectónica II
Instalacións I
Materiais II
Construción III
Estructuras I
Materiais III
Topografía
Xeometría da Representación

INFORMACIÓN DEL Tercer Curso NO DISPONIBLE

Cuarto Curso:
Estruturas III
Instalacións III
Seguridade e prevención
Xestión da calidade. seguridade e medioambiente
Xestión inmobiliaria. tasacions e peritacions

Salidas profesionales

El grado en Ingeniería de Edificación habilita para la profesión regulada de Arquitecto Técnico. Los titulados afrontan la dirección de la ejecución material de las obras de edificación. Abarca todo el proceso constructivo, desde materiales hasta construcción y calidad.

Dirección de ejecución de obras y fabricación, producción y gestión en empresas del sector de la construcción e inmobiliarias. Estudios y planes de seguridad y salud, sistemas de calidad, seguridad y medio ambiente; gestión económica de la construcción, consultoría y auditorías técnicas; peritaciones, tasaciones o valoraciones; mantenimiento de edificios y Administraciones públicas.

Competencias

Adquirir os coñecementos fundamentais sobre matemáticas, estatística, física, química e acústica como soporte para o desenvolvemento das habilidades e destrezas propias da titulación.
Adquirir os coñecementos fundamentais sobre os sistemas e aplicacións informáticas específicos e xerais utilizados no ámbito da edificación.
Coñecer os materiais, tecnoloxías, equipos, sistemas e procesos construtivos propios da edificación en xeral e en particular aqueles específicos de Galicia.
Coñecer as técnicas e procesos de restauración, rehabilitación, acondicionamento, patoloxía, mantemento e conservación dos edificios en xeral e en particular aqueles específicos do patrimonio cultural constituído pola arquitectura popular e histórica galega.
Coñecer a evolución histórica dos materiais, tecnoloxías, procedementos, métodos, sistemas e elementos construtivos.
Coñecer e aplicar os distintos sistemas de representación así como as técnicas e procedementos de expresión gráfica aplicados á edificación e ás construcións arquitectónicas.
Coñecer e aplicar as técnicas e equipos topográficos para a toma de datos, procesamento, representación, replanteo, levantamento gráfico e restitución.
Deseñar, calcular e executar estruturas de edificación.
Deseñar, calcular e executar instalacións de edificación.
Coñecer as técnicas de xestión económica e de xestión de empresas así como da xestión e optimización dos recursos humanos e materiais necesarios.
Coñecer e aplicar as técnicas e procedementos de planificación, programación e organización do proceso de construción da obra.
Coñecer as técnicas de xestión, aseguranza e control da calidade, así como as técnicas de xestión medioambiental e construción sustentable.
Realizar medicións, presupostos e avaliación de custos na edificación.
Adquirir os coñecementos necesarios sobre xestión urbanística e dereito aplicado á edificación.
Redactar proxectos técnicos no ámbito da edificación.

Publicidad

Ver otros estudios de...