Presentación

Titulacións que substitúe
–Parcialmente á Enxeñaría Naval e Oceánica
–Enxeñaría Técnica Naval (especialidade en Propulsión e Servizos do Buque)

Programa

Primer Curso:
Cálculo
Física I
Química
Expresión Gráfica
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
Álxebra
Física II
Métodos Informáticos
Organización e Xestión da Empresa
Ciencia e Enxeñaría de Materiais

Segundo Curso:
Ecuacións Diferenciais
Termodinámica Técnica
Enxeñaría de Calidade e Medio
Electrotecnia
Mecánica
Mecánica de Fluídos
Estatística
Automatismos, Control e Electrónica
Procesos de Fabricación e Montaxe
Elasticidade e Resistencia de Materiais

Tercer Curso:
Enxeñaría Térmica e de Fluídos
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
Motores de Combustión Interna Alternativos
Regulamentación Técnica Aplicable aos Sistemas
Proxecto de Sistemas Auxiliares I
Representación Gráfica de Sistemas
Proxecto de Sistemas Auxiliares II
Hidrostática e Hidrodinámica do Buque
Proxecto de Sistema de Propulsión
Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque

Cuarto Curso:
Vibracións e Ruídos
Materiais para Sistemas e Técnicas de Unión
Estruturas Mariñas
Optativas
Turbomáquinas Térmicas
Contabilidade, planificación e Control de Custos
Optativas
Traballo de fin de grao

Optativas:
Control e Regulación de Máquinas Navais
Climatización e Refrixeración Aplicadas ao Buque
Ensaios Non-Destrutivos
Instrumentación e Automatización do Buque
Propulsión e Servizos de Buques de Guerra
Mantemento e Reparación de Buques
Enerxías Renovables Mariñas
Sistemas de Buques e Plataformas Petrolíferas
Novas Tecnoloxías na Propulsión Naval

Salidas profesionales

Este grado habilita para la profesión regulada de Ingeniero Técnico Naval. Esta titulación aporta conocimientos científicos y tecnológicos para diseñar, construir, reparar e inspeccionar los sistemas de propulsión y el resto de sistemas auxiliares y equipos del buque y artefactos oceánicos e instalaciones marinas o industriales de su competencia. Este grado da acceso al máster en Ingeniería Naval y Oceánica que habilita para esa profesión regulada.

Astilleros, compañías navieras, sociedades de clasificación, industria auxiliar de construcción naval, fabricantes de motores y turbinas, consultorías, oficinas de ingeniería, industria en general, puertos, explotación de recursos marinos, industria offshore, centros de investigación, Administración y docencia.

Competencias

Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan formularse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñaría.
Capacidade para comprender e aplicar os principios de coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñaría.
Capacidade de visión espacial e coñecemento das técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionais de xeometría métrica e xeometría descritiva, coma mediante as aplicacións de deseño asistido por ordenador.
Coñecemento axeitado do concepto de empresa, marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
Coñecemento dos conceptos fundamentais da mecánica de fluídos e da súa aplicación ás carenas de buques e artefactos, e ás máquinas, equipos e sistemas navais.
Coñecemento da ciencia e tecnoloxía de materiais e capacidade para a súa selección e para a avaliación do seu comportamento.
Coñecemento da teoría de circuítos e das características de maquínalas eléctricas e capacidade para realizar cálculos de sistemas nos que interveñan os devanditos elementos.
Coñecemento da teoría de automatismos e métodos de control e da súa aplicación a bordo.
Coñecemento das características dos compoñentes e sistemas electrónicos e da súa aplicación a bordo.
Coñecemento da elasticidade e resistencia de materiais e capacidade para realizar cálculos de elementos sometidos a solicitudes diversas.

Publicidad

Ver otros estudios de...