Presentación

Titulación que substitúe
Enxeñaría Técnica Industrial (especialidade en Electrónica Industrial)
Créditos ECTS

Requisitos

Perfil de ingreso
–Bacharelato científico-tecnolóxico. Coñecementos de matemáticas, física e debuxo técnico
–Ciclos superiores de formación profesional: Desenvolvemento de Produtos Electrónicos, Sistemas de Regulación e Control Automáticos e Mantemento de Equipos Industriais

Programa

Primer Curso:
Cálculo
Expresión Gráfica
Física I
Química
Xestión Empresarial
Alxebra
Ciencia de Materiais
Estatística
Fisíca II
Informática

Segundo Curso:
Ecuacións Diferenciais
Termodinámica
Fundamentos de Electricidade
Enxeñaría Ambiental
Tecnoloxías de Fabricación
Mecánica de Fluídos
Fundamentos de Automática
Fundamentos de Electrónica
Resistencia de Materiais
Teoría de Máquinas

Tercer Curso:
Sistemas Eléctricos
Electrónica Analóxica
Electrónica Dixital
Automatización I
Informática Industrial
Sistemas Dixitais I
Instrumentación Electrónica I
Enxeñaría de Control
Debuxo Industrial e CAD
Mantemento Industrial
Enerxías Renovables
Instalacións Eléctricas e Industriais
Polímeros en Electrónica

Cuarto Curso:
Sistemas Dixitais II
Oficina Técnica
Electrónica de Potencia
Automatización II
Organización de Empresas

Optativas:
Instrumentación Electrónica
Deseño de Equipos Electrónicos
Robótica Industrial
Control Avanzado
Sistemas de Control Intelixente
Diagnóstico e Supervisión Sistemas

Salidas profesionales

Este grado habilita para la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial. Además, proporciona conocimientos sobre electrónica industrial, técnicas de control, automatización, instrumentación e informática industrial. Este grado da acceso al máster en Ingeniería Industrial que habilita para la profesión regulada.

Tiene un alto nivel de empleabilidad de las áreas de electrónica y automática industrial. Técnico en sectores industriales y de servicios, ejercicio libre de la profesión en la redacción y firma de proyectos, dirección de obra tasaciones, etc. y en la Administración pública.

Competencias

Capacidade para a redacción, firma, desenvolvemento e dirección de proxectos no ámbito da enxeñaría industrial, e en concreto da especialidade de electrónica industrial.
Capacidade para planificar, presupostar, organizar, dirixir e controlar tarefas, persoas e recursos.
Capacidade para realizar medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritaxes, estudos e informes.
Capacidade de xestión da información, manexo e aplicación das especificacións técnicas e da lexislación necesarias no exercicio da profesión.
Capacidade para analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas actuando con ética, responsabilidade profesional e compromiso social, e buscando sempre a calidade e mellora continua.
Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que se poidan suscitar na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
Comprender e dominar os conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo e a súa aplicación para resolver problemas propios da enxeñaría.
Capacidade para comprender e aplicar os principios e coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñaría.
Capacidade de visión espacial e coñecemento das técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionais de xeometría métrica e xeometría descritiva como mediante as aplicacións de deseño asistido por ordenador.
Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñaría.
Coñecemento adecuado do concepto de empresa, o seu marco institucional e xurídico. Organización e xestión de empresas.
Coñecementos de termodinámica aplicada e transmisión de calor.

Publicidad

Ver otros estudios de...