Presentación

Este grado aporta conocimientos científicos y tecnológicos que lo convierten en una titulación en ingeniería muy polivalente. Este grado da acceso al máster en Ingeniería Industrial que habilita para esa profesión regulada. Los 4 grados del ámbito de la Ingeniería Industrial tienen dos cursos comunes, lo que facilita la movilidad y la posibilidad de cursar más de un grado en menos tiempo de lo usual

Requisitos

O alumnado deberá contar entre outras, coas seguintes habilidades: facilidade para ás matemáticas, a física; disposición para traballar en equipo; capacidade de abstracción e concreción; creatividade e decisión no traballo etc.

Programa

Primer Curso:
Cálculo
Física I
Química
Expresión Gráfica
Informática
Álxebra
Física II
Estatística
Ciencia de Materiais
Xestión Empresarial

Segundo Curso:
Termodinámica
Fundamentos de Electricidade
Enxeñaría Ambiental
Campos e Ondas
Ecuacións Diferenciais
Mecánica de Fluídos
Fundamentos de Automática
Fundamentos de Electrónica
Resistencia de Materiais
Teoría de Máquinas

Tercer Curso:
Tecnoloxía Química
Máquinas Eléctricas
Enerxías Renovables
Calor e Frío Industrial. Refrixeración
Tecnoloxías de Fabricación
Electrónica de Potencia
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
Centrais Enerxéticas
Organización de Empresas

Cuarto Curso:
Métodos Numéricos
Xestión de Proxectos
Enxeñaría da Reacción Química
Optativas para elixir
Traballo de fin de grao

Optativas:
Enxeñaría do Gas
Recipientes e Conducións a Presión
Tecnoloxía de Materiais Metálicos
Tecnoloxía de Materiais Non-Metálicos
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais
Tecnoloxía dos Combustibles
Aplicacións Industriais de Láser
Planificación Enerxética
Tecnoloxía Nuclear
Tecnoloxía de Materiais Compostos
Tecnoloxía de Procesado de Materiais
Mecánica da Fractura
Simulación de Procesos Industriais e Optimización

Salidas profesionales

O campo de actividade dos graduados en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais está orientado cara ao proxecto, a construción e a produción na industria e os seus transformados en xeral; abranguen multitude de campos e poden desenvolver a súa carreira profesional en calquera sector empresarial, ben sexa en empresas industriais e de servizos ou na administración pública.

SECTORES
–Departamentos de I+D empresarial
–Pemes (postos de responsabilidade)
–Equipos de traballo multidisciplinares ou dedicados á docencia en centros de educación secundaria ou módulos de formación profesional
–Diversos sectores dos seguintes campos: técnicas enerxéticas, enerxías alternativas, electrónica e automática, enxeñaría eléctrica, electromedicina e bioenxeñaría, construción, sector automobilístico, química industrial e medio etc.

FUNCIÓNS
-Dirección de empresas industriais e de servizos
-Dirección e xestión de todo tipo de proxectos
-Responsabilidades na administración pública

Competencias

Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan formularse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñaría.
Capacidade para comprender e aplicar os principios de coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñaría.
Capacidade de visión espacial e coñecemento das técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionais de xeometría métrica e xeometría descritiva, coma mediante as aplicacións de deseño asistido por ordenador.
Coñecemento axeitado do concepto de empresa, marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
Coñecementos de termodinámica aplicada e transmisión de calor. Principios básicos e a súa aplicación á resolución de problemas de enxeñaría.
Coñecementos dos principios básicos da mecánica de fluídos e a súa aplicación á resolución de problemas no campo da enxeñaría. Cálculo de canalizacións, canles e sistemas de fluídos.
Coñecementos dos fundamentos de ciencia, tecnoloxía e química de materiais. Comprender a relación entre a microestrutura, a síntese ou procesado e as propiedades dos materiais.
Coñecemento e utilización dos principios de teoría de circuítos e máquinas eléctricas.
Coñecementos dos fundamentos da electrónica.
Coñecementos sobre os fundamentos de automatismos e métodos de control.
Coñecemento dos principios de teoría de máquinas e mecanismos.

Publicidad

Ver otros estudios de...