Requisitos

O acceso ao título de grao require estar en posesión do título de bacharelato ou equivalente e a superación da proba a que se refire o art. 42 da Lei orgánica 6/2001, de Universidades, modificada pola Lei 4/2007, de 12 de abril. No entanto, de xeito previo á realización da matrícula, infórmase o alumnado da restrición debida ao Real decreto 1696/2007, de 14 de decembro, polo que se regulan os recoñecementos médicos de embarque marítimo.

En xeral, o perfil recomendado de acceso a esta titulación provén dos bacharelatos científico-tecnolóxicos, así como dos ciclos superiores das ramas afíns. De acordo coas materias básicas propostas, é conveniente que se cursase matemáticas, física, química e debuxo.

Programa

Primer Curso: ITINERARIO COMÚN
Matemáticas I
Expresión Gráfica
Física I
Informática
Inglés
Matemáticas II
Química
Física II
Empresa e Dereito Marítimos
Construción Naval e Teoría do Buque

Segundo Curso:ITINERARIO COMÚN
Mecánica e Resistencia de Materiais
Tecnoloxía Mecánica e Mecanismos
Electrónica. Sistemas Electrónicos do Buque
Termodinámica e Termotecnia
Hixiene Naval e Riscos Laborais
Ciencia e Enxeñaría de Materiais
Fundamentos de Regulación e Control
Mecánica de Fluídos
Seguridade Marítima e Contaminación
Matemáticas III

Tercer Curso: ITINERARIO DE ENERXÍA E PROPULSIÓN
Motores de Combustión Interna
Turbinas de Vapor e Gas
Transferencia de Calor e Xeradores de Vapor
Instalacións Marítimas e Propulsores
Técnicas do Frío e Aire Acondicionado
Electrotecnia, Máquinas Eléctricas e Sistemas Eléctricos do Buque
Automatización de Instalacións Marítimas
Transportes Especiais e Mercadorías Perigosas
Instalacións Marítimas II
Sistemas de Xestión e Mantemento do Buque

Cuarto Curso:ITINERARIO DE ENERXÍA E PROPULSIÓN
Traballo de fin de grao I
Oficina Técnica e Proxectos
Técnicas Enerxéticas Aplicadas ao Buque
Optativa I
Optativa II
Prácticas Externas do Buque
Traballo de fin de grao II

Optativas:
Inglés Técnico Marítimo
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
Debuxo Mecánico
Interpretación e Elaboración de Documentación Técnica
Combustibles e Lubricantes
Propulsión Eléctrica

Salidas profesionales

El grado en Ingeniería Marina habilita para la profesión regulada de Oficial de Máquinas de segunda y de primera clase de la Marina Mercante. Este título confiere formación científico-técnica con vistas a la instalación, operación, optimización energética, mantenimiento y reparación de maquinaria, así como de sistemas en todo tipo de buques e instalaciones industriales.

El carácter multidisciplinar de la formación facilita la inserción laboral en ámbitos como administración marítima, enseñanza, inspección de buques, navieras, sociedades de clasificación, astilleros y la industria de gestión de máquinas térmicas, energía y mantenimiento.

Competencias

Capacidade para a realización de inspeccións, medicións, valoracións, taxacións, peritacións, estudos, informes, planos de labores e certificacións nas instalacións do ámbito da súa especialidade.
Capacidade para a dirección, organización e operación das actividades obxecto das instalacións marítimas no ámbito da súa especialidade.
Capacidade para o manexo de especificacións, regulamentos e normas de obrigado cumprimento.
Capacidade de analizar e valorar o impacto social e ambiental das solucións técnicas, así como a prevención de riscos laborais no ámbito da súa especialidade.
Coñecementos na organización de empresas. Capacidade de organización e planificación.
Coñecementos e capacidade para a realización de auditorías enerxéticas de instalacións marítimas.
Capacidade para realizar actividades inspectoras de acordo co establecido na normativa europea referente ao control polo estado do porto.
Realizar informes técnicos de incidentes con incendios, no ámbito da súa especialidade.
Observar os procedementos de emerxencia, no ámbito da súa especialidade.
Observar prácticas de seguridade no traballo, no ámbito da súa especialidade.
Interpretar e representar correctamente o espazo tridimensional, coñecendo os obxectivos e o emprego dos sistemas de representación gráfica.
Levar a cabo automatizacións de procesos e instalacións marítimas.
Avaliación cualitativa e cuantitativa de datos e resultados, así como a representación e interpretación matemáticas de resultados obtidos experimentalmente.
Manexar correctamente a información procedente da instrumentación e sintonizar controladores, no ámbito da súa especialidade.
Ensamblar e realizar tarefas básicas de mantemento e reparación de equipos informáticos. Instalar e manexar sistemas operativos e aplicacións informáticas. Instalar e realizar as tarefas básicas de xestión de redes de ordenadores, no ámbito da súa especialidade.

Publicidad

Ver otros estudios de...