Presentación

El grau en Psicologia forma professionals amb els coneixements científi cs necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà amb les destreses i les habilitats bàsiques per avaluar i intervenir en els àmbits individual i social al llarg del cicle vital, amb la fi nalitat de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida. Això inclou el coneixement sobre els processos psicològics, les etapes del desenvolupament evolutiu, els fonaments biològics de la conducta humana i les funcions psicològiques, a més dels seus principis psicosocials. També haurà de comprendre els mètodes d’investigació i d’anàlisi de dades, així com els principals mètodes d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els diferents àmbits.

Programa

1r curs
Estadística
Fonaments de Psiciologia
Percepció i Atenció
Psicologia de l’Aprenentatge
Psicologia Fisiològica I
Psicologia del Cicle Vital I
Psicologia del Cicle Vital II
Psicologia Social I
Psicologia Social II
2n curs
Avaluació Psicològica
Psicometria
Personalitat i Diferències Individuals
Psicologia Fisiològica II
Psicologia de la Memòria
Psicologia de la Motivació i l’Emoció
Psicologia Social del Treball
Trastorns del Desenvolupament i Difi cultats
de l’Aprenentatge
3r curs
Deontologia Professional i Valors d’Igualtat
en Psicologia
Història de la Psicologia, Ciència i Professió
Intervenció i Tractaments Psicològics
Psicologia de l’Educació i la Instrucció
Psicologia Escolar
Psicologia de la Intervenció Social i Comunitària
Psicologia del Llenguatge
Psicologia del Pensament
Psicologia de les Organitzacions
Psicatologia
4t curs
Dissenys d’Investigació en Psicologia
Psicoendocrinologia
Psicofarmacologia
6 assignatures tatives
Pràctiques externes
Treball de fi de grau

Salidas profesionales

Per poder exercir, cal estar en possessió del grau en Psicologia i col·legiar-se.

Competencias

La persona graduada en Psicologia ha de poder aplicar els principis de la psicologia en l’àmbit individual, grupal i de les organitzacions. Haurà de demostrar habilitats per identifi car les necessitats i les demandes dels destinataris i les característiques rellevants del
comportament dels individus en els diferents àmbits d’aplicació, per establir les metes de l’actuació psicològica. També ha de promoure la salut i la qualitat de vida en els individus, els grups, les comunitats i les organitzacions en els distints contextos (educatiu, clínic, treball i comunitari) a través dels mètodes propis de la professió, des de les obligacions deontològiques, i mitjançant la selecció i l’administració
de tècniques i instruments propis i específi cs de la psicologia. Finalment, ha de saber transmetre als destinataris els resultats de l’avaluació i elaborar informes psicològics en diversos àmbits d’actuació.

Publicidad

Ver otros estudios de...