• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Septiembre 2017
 • Lugar:
  Facultat de Psicologia.
  Valencia / València
  España
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Español e Inglés
 • Titulación:
  Grado en Psicología
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  El grau en Psicologia forma professionals amb els coneixements científi cs necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà amb les destreses i les habilitats bàsiques per avaluar i intervenir en els àmbits individual i social al llarg del cicle vital, amb la fi nalitat de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida. Això inclou el coneixement sobre els processos psicològics, les etapes del desenvolupament evolutiu, els fonaments biològics de la conducta humana i les funcions psicològiques, a més dels seus principis psicosocials. També haurà de comprendre els mètodes d’investigació i d’anàlisi de dades, així com els principals mètodes d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els diferents àmbits.

  Programa

  1r curs
  Estadística
  Fonaments de Psiciologia
  Percepció i Atenció
  Psicologia de l’Aprenentatge
  Psicologia Fisiològica I
  Psicologia del Cicle Vital I
  Psicologia del Cicle Vital II
  Psicologia Social I
  Psicologia Social II
  2n curs
  Avaluació Psicològica
  Psicometria
  Personalitat i Diferències Individuals
  Psicologia Fisiològica II
  Psicologia de la Memòria
  Psicologia de la Motivació i l’Emoció
  Psicologia Social del Treball
  Trastorns del Desenvolupament i Difi cultats
  de l’Aprenentatge
  3r curs
  Deontologia Professional i Valors d’Igualtat
  en Psicologia
  Història de la Psicologia, Ciència i Professió
  Intervenció i Tractaments Psicològics
  Psicologia de l’Educació i la Instrucció
  Psicologia Escolar
  Psicologia de la Intervenció Social i Comunitària
  Psicologia del Llenguatge
  Psicologia del Pensament
  Psicologia de les Organitzacions
  Psicatologia
  4t curs
  Dissenys d’Investigació en Psicologia
  Psicoendocrinologia
  Psicofarmacologia
  6 assignatures tatives
  Pràctiques externes
  Treball de fi de grau

  Salidas profesionales

  Per poder exercir, cal estar en possessió del grau en Psicologia i col·legiar-se.

  Competencias

  La persona graduada en Psicologia ha de poder aplicar els principis de la psicologia en l’àmbit individual, grupal i de les organitzacions. Haurà de demostrar habilitats per identifi car les necessitats i les demandes dels destinataris i les característiques rellevants del
  comportament dels individus en els diferents àmbits d’aplicació, per establir les metes de l’actuació psicològica. També ha de promoure la salut i la qualitat de vida en els individus, els grups, les comunitats i les organitzacions en els distints contextos (educatiu, clínic, treball i comunitari) a través dels mètodes propis de la professió, des de les obligacions deontològiques, i mitjançant la selecció i l’administració
  de tècniques i instruments propis i específi cs de la psicologia. Finalment, ha de saber transmetre als destinataris els resultats de l’avaluació i elaborar informes psicològics en diversos àmbits d’actuació.

  Publicidad

  Ver otros estudios de...