Este curso no está actualmente activo en nuestra Web

Presentación

El título de Grado de Terapia Ocupacional está configurado para formar profesionales preparados para valorar, diagnosticar, identificar, prevenir y tratar problemas relacionados con la ocupación (autoatención, productividad y ocio) de las personas, familias o grupos afectados por un problema de salud que interfiere directamente en su grado de autonomía.

La función del terapeuta ocupacional es facilitar que una persona con dificultades funcionales pueda participar en aquellas actividades cotidianas que sean relevantes en su vida.

En los sistemas sanitario y social, el terapeuta ocupacional comparte con otros profesionales las funciones de planificación, organización, dirección y evaluación para garantizar una intervención adecuada para el desarrollo de las potencialidades de las personas en les ocupaciones de la vida cotidiana.

Dirigido

Per a cursar els estudis de Teràpia Ocupacional és important tenir capacitat per a les relacions interpersonals, capacitat d’interactuar i de comunicar-se i interès per ajudar a les persones tenint en compte i respectant els valors i cultures diferents.

Donat que es treballa amb col·lectius vulnerables és important gaudir d’estabilitat emocional i de capacitat per a resoldre problemes i prendre decisions.

Objetivos

L´objectiu general del títol de grau en Teràpia Ocupacional és formar professionals preparats per valorar descriure, identificar, prevenir i tractar problemes a l’ocupació que afecten la salut i l’autonomia de les persones, famílies o grups.
La funció del terapeuta ocupacional és avaluar l’ocupació significativa i l’acompliment ocupacional, amb finalitats de prevenció i/o terapèutiques, ja sigui per promocionar la salut, prevenir lesions o discapacitats o per desenvolupar, millorar, mantenir o restaurar el nivell d’independència funcional i autonomia.
En els sistemes sanitari i social el terapeuta ocupacional comparteix amb altres professionals les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació per garantir una intervenció adequada per al desenvolupament de les potencialitats de les persones en les ocupacions de la vida quotidiana.

Programa

1r.

1.
Bases Conceptuals de la Teràpia Ocupacional
Ciències Socials i Salut
Estructura i Funció del Cos Humà
Psicologia General i de la Salut

2.
Antropologia de la Salut
Bioestadística
Psicologia Evolutiva
Processos d’Ensenyament - Aprenentatge

Anual Cinesiologia

2n.

1.
Anàlisi de l’Acompliment Ocupacional
Disfuncions Medicoquirúrgiques i Ocupacionals
Disfuncions Neurològiques i Ocupacionals
Ètica i Marc Legal
Procés de Teràpia Ocupacional

2.
Disfuncions Psiquiàtriques i Ocupacionals
Teràpia Ocupacional a l’Adult
Teràpia Ocupacional a les Persones Grans
Practicum I

Competencias

Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d´estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, sol trobar-se a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l´avantguarda del seu camp d´estudi.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d’una forma professional i tinguin les competències que acostumen a demostrar-se mitjançant l´elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d´estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d´estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d´índole social, científica o ètica.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d´aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d´autonomia.

Cursos relacionados que SÍ están activos

Publicidad

Ver otros estudios de...