Presentación

El treball social és la disciplina de la qual deriva la activitat professional corresponent, que té per objectiu la intervenció i l’avaluació social davant les necessitats socials per promoure el canvi, la resolució dels problemes en les relacions humanes i l’enfortiment i la llibertat de la societat per incrementar el benestar i la cohesió. Per aconseguir-ho les persones titulades en aquest grau apliquen la metodologia específi ca en què s’integra el treball social de cas, grup i comunitat.

Requisitos

REQUISITS D’ACCÉS
¬ Batxillerat amb les PAU superades.
¬ Cicles formatius de grau superior o equivalent .
¬ PAU superades per a majors de 25 anys.
¬ Titulació universitària.
¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés.
¬ Estudis no comunitaris homologats amb PAU superades.

Programa

1r curs
Sociologia General
Introducció a la Psicologia Social
Drets Humans: Drets Socials
Economia Aplicada
Història Social i Política Contemporània
Activitat Psicològica i Comportament Humà
Igualtat de Gènere i no-Discriminació
Instruments i Tècniques d’Informació,
Organització de l’Estudi i Documentació
Fonaments de Treball Social

2n curs
Antrologia
Educació Social: Intervenció Socioeducativa
Mètodes del Treball Social: Individual,
Grupal i Comunitari
Interacció Social i Comunicació en TS
Administració Social i Sistemes de Benestar
Models Aplicats al Treball Social
Comunicació Professional
Prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials
Introducció a la Política Social
Pràctiques externes

3r curs
Tècniques i Procediments en Treball Social
Serveis Socials
Política Social
Desenvolupament Psicològic en el Cicle Vital
Mètodes i Tècniques d’Investigació Social
Salut i Treball Social
Projectes Socials
Investigació en Sistemes de Benestar Social
Mètodes i Tècniques d’Investigació Social
Estructura Social Contemporània
Introducció al Dret de la Protecció Social

4t curs
Investigació, Diagnòstic i Avaluació en Treball Social
27 crèdits en assignatures tatives
Pràctiques externes

Competencias

El títol de grau en Treball Social capacita per intervenir en contextos socials i institucionals en què viuen les persones, les famílies, els grups, les organitzacions i les comunitats, a través de l’assistència, la mediació, els processos d’ajuda, l’educació, la defensa, la negociació
en confl ictes i la transformació i la integració en aquests contextos. En aquesta carrera es formen per a participar en la planifi cació, la formulació, el desenvolupament i l’avaluació de polítiques, serveis i iniciatives socials, per contribuir a la ciutadania activa mitjançant la potenciació de la igualtat i la garantia dels drets humans i socials; i per treballar en la prevenció dels problemes socials.

Publicidad

Ver otros estudios de...