Presentación

Esta dobre titulación ten por obxectivo formar graduados que cubra as múltiples áreas onde os profesionais de ambas ramas se necesitan mutuamente, máis alá da conexión entre Química e Bioloxía que implica á Bioquímica.

A Química é unha ciencia ampla que abarca desde o mundo submicroscópico dos átomos e as moléculas ata o ámbito dos materiais que utilizamos de xeito cotián, constituíndo unha parte esencial da formación de moitos científicos e enxeñeiros.

A ciencia da Bioloxía estuda a vida desde o nivel molecular ata o ecosistema, incluído todo o relacionado coa especie humana, a biotecnoloxía e a conservación e xestión do medio ambiente constitúe un dos eixes fundamentais da investigación básica e aplicada a nivel mundial.

Requisitos

Número prazas: 20
Nota de corte no curso precedente: 10,730

Objetivos

A Química é unha ciencia ampla que abarca desde o mundo submicroscópico dos átomos e as moléculas ata o ámbito dos materiais que utilizamos de xeito cotián, constituíndo unha parte esencial da formación de moitos científicos e enxeñeiros.

A ciencia da Bioloxía estuda a vida desde o nivel molecular até o ecosistema, incluído todo o relacionado coa especie humana, a biotecnoloxía e a conservación e xestión do medio ambiente, de modo que constitúe un dos eixos fundamentais da investigación básica e aplicada a nivel mundial.

Programa

CURSO 1

Xeoloxía
Primeiro semestre 6 créditos

Bioloxía da Célula
Segundo semestre 6 créditos

Bioquímica I: biomoléculas e enzimoloxía
Segundo semestre 6 créditos

Física I
Primeiro semestre 6 créditos

Matemáticas I
Primeiro semestre 6 créditos

Química Xeral I
Primeiro semestre 6 créditos

Química Xeral II
Primeiro semestre 6 créditos

Estatística Aplicada e Informática para Químicos
Segundo semestre 6 créditos

Matemáticas II
Segundo semestre 6 créditos

Química Xeral III
Segundo semestre 6 créditos

Química Xeral IV
Segundo semestre 6 créditosCURSO 2

Química analítica xeral
Primeiro semestre 6 créditos

Química cuántica
Primeiro semestre 6 créditos

Non metais e os seus compostos
Primeiro semestre 6 créditos

Química Orgánica I: alcanos e derivados
Primeiro semestre 6 créditos

Principios básicos de química inorgánica
Primeiro semestre 6 créditos

Técnicas analíticas de separación
Segundo semestre 6 créditos

Espectroscopía
Segundo semestre 6 créditos

Termodinámica química
Segundo semestre 6 créditos

Química Orgánica II: compostos insaturados
Segundo semestre 6 créditos

Metais e os seus compostos
Segundo semestre 6 créditos
CURSO 3

Botánica I: Plantas non Vasculares
Primeiro semestre 6 créditos

Zooloxía I
Primeiro semestre 6 créditos

Fisioloxía Animal
Segundo semestre 6 créditos

Xenética I
Primeiro semestre 6 créditos

Bioloxía do Desenvolvemento
Primeiro semestre 6 créditos

Botánica II: Plantas Vasculares
Segundo semestre 6 créditos

Zooloxía II
Segundo semestre 6 créditos

Bioquímica II: Metabolismo
Primeiro semestre 6 créditos

Xenética II
Segundo semestre 6 créditos

Bioxeoquímica
Segundo semestre 6 créditos
CURSO 4

Métodos analíticos espectroscópicos e electroquímicos
Primeiro semestre 6 créditos

Análise Estrutural
Primeiro semestre 4,5 créditos

Termodinámica estatística e fenómenos de transporte
Primeiro semestre 6 créditos

Química Orgánica III: compostos carbonílicos, aminas e heterociclos
Primeiro semestre 6 créditos

Química de coordinación
Primeiro semestre 6 créditos

Quimiometría e cualimetría
Segundo semestre 6 créditos

Química organometálica
Segundo semestre 4,5 créditos

Cinética química e catálise
Segundo semestre 6 créditos

Fundamentos de síntese orgánica
Segundo semestre 4,5 créditos

Química orgánica biomolecular
Segundo semestre 6 créditos

Hibridación, métodos cinéticos e automatización
Segundo semestre 4,5 créditos
CURSO 5

Fisioloxía Vexetal I: Captación de recursos e metabolismo
6 créditos

Microbioloxía I: Fundamentos de Microbioloxía
6 créditos

Ecoloxía I: individuos e poboacións
6 créditos

Xenética Evolutiva
6 créditos

Fisioloxía Vexetal II: Fisioloxía do Desenvolvemento
6 créditos

Fisioloxía Animal Comparada
6 créditos

Microbioloxía II: Diversidade Microbiana e Microbioloxía Aplicada
6 créditos

Ecoloxía II: comunidades e ecosistemas
6 créditos

Antropoloxía Biolóxica
6 créditos

Bioloxía Molecular
6 créditos
CURSO 6

Bioloxía da Conservación
6 créditos

Prácticas Externas
6 créditos

Traballo Fin de Grao
12 créditos

Microbioloxía Clínica
4,5 créditos

Inmunoloxía
4,5 créditos

Edafoloxía
4,5 créditos

Neurobioloxía
4,5 créditos

Parasitoloxía
4,5 créditos

Viroloxía
4,5 créditos

Bioquímica clínica e Patoloxía molecular
4,5 créditos

Xeobotánica
4,5 créditos

Enxeñaría Xenética
4,5 créditos

Xenética Humana
4,5 créditos

Bioloxía da Contaminación
4,5 créditos

Bioloxía das Augas Continentais
4,5 créditos

Calidade e Conservación de solos
4,5 créditos

Ecofisioloxía Vexetal
4,5 créditos

Etoloxía
4,5 créditos

Vexetación
4,5 créditos

Enxeñaría Química
6 créditos

Fisicoquímica de materiais
4,5 créditos

Materiais inorgánicos e orgánicos
4,5 créditos

Traballo fin de grao
15 créditos

Proxectos profesionais en Química
6 créditos
Química e Economía Industrial
4,5 créditos

Análise e Control Ambiental e Industrial
4,5 créditos

Polímeros e Coloides
4,5 créditos

Química Computacional
4,5 créditos

Mecanismos de Reacción en Química Orgánica
4,5 créditos

Métodos Espectroscópicos
4,5 créditos

Reactividade en Química Inorgánica
4,5 créditos

Análises Bioquímicas e Clínicas
4,5 créditos

Síntese de Compostos Bioactivos
4,5 créditos

Química Bioinorgánica
4,5 créditos

Ampliación de Bioquímica
4,5 créditos

Salidas profesionales

Considerase que a formación básica ofertada neste dobre itinerario, xunto coa ampla formación obrigatoria en ámbalas dúas disciplinas, formará egresados altamente competitivos e preparados para poder orientarse por unha ou outra rama, ou idealmente por vías colaborativas de investigación.

Aínda que as conexións entre Química e Bioloxía que se establecen de xeito obvio son as que implican á Bioquímica, existen ademáis múltiples áreas onde os actuais profesionais de ambas ramas se necesitan mutuamente; esta proposta pretende formar graduados que cubran ese espazo.

Competencias

Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e normalmente seencontra a un nivel que, ben que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo;
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que normalmente sedemostran por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo;
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética;
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado;
Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

Publicidad

Ver otros estudios de...