Presentación

Dins l’àmbit de les ciències socials i jurídiques es desenvolupa l’Escola Universitària ERAM d’audiovisuals, disseny i nous mitjans, com a centre d’estudis interdisciplinaris vinculat a la comunicació audiovisual i multimèdia.

L’Escola aposta per les grans potencialitats de la comunicació audiovisual en la creació de nous perfils professionals. Oferint així una resposta a les noves professions emergents.

Els nous mitjans i les actuals dinàmiques laborals estan produint nous productes en el camp audiovisual i multimèdia. Futurs professionals s’hauran de dotar de continguts específics amb singularitats comunicatives, tècniques i creatives.

Els graduats en Audiovisual i Multimèdia seran professionals amb coneixements de comunicació, tècnics i creatius, capaços d’actuar en el camp de la comunicació audiovisual i multimèdia que exigeix consolidar una mentalitat interdisciplinària a causa de la diversitat d’actuacions que necessita l’ús de la tecnologia, els coneixements dels mitjans d´expressió i la formació ètica i estètica adequada.

Requisitos

* Proves d´accés a la universitat (PAU). Accés: fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
* Cicles formatius de graus superior (CFGS). Accés: tots. Accés preferent: els CFGS que pertanyin a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Admissió: Es ponderaran amb 0,1 les dues millors qualificacions dels mòduls dels CFGS preferents.
* Més grans de 25 anys. Opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques (proves d’accés realitzades a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic).
* Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
* I altres tipus d’accés especials reconeguts per la normativa vigent.

Programa

ESTRUCTURA PER CURSOS I MÒDULS

(Tipus de mòduls: B = formació bàsica; OB = obligatori; OP = optatiu; PE = pràctiques externes; TFG = treball fi de grau)

* Primer curs
o Fonaments de la comunicació (B) : 20,00 crèdits
o Llenguatges de la comunicació audiovisual (B) : 12,00 crèdits
o Tecnologies de la comunicació I (OB) : 18,00 crèdits
o Tallers (OB) : 10,00 crèdits

* Segon curs
o Gestió i producció (B) : 18,00 crèdits
o Disseny de continguts I (B) : 10,00 crèdits
o Creativitat (OB) : 20,00 crèdits
o Disseny gràfic (OB) : 12,00 crèdits

* Tercer curs
o Disseny de continguts II (OB) : 18,00 crèdits
o Tecnologies de la comunicació II (OB) : 18,00 crèdits
o Optatives (OP) : 24,00 crèdits

* Quart curs

Salidas profesionales

Director/realitzador audiovisual i multimèdia
Aquest/a professional se situa en les funcions de guió, direcció i desenvolupament, així com organització i supervisió de la realització en els diferents mitjans audiovisuals –cinematogràfic, televisiu, videogràfic, publicitari i multimèdia–, amb coneixements dels processos tècnics i artístics.

Tècnic en mitjans audiovisuals
Professional que realitza amb divers equipament audiovisual els processos d’enregistrament, captura, muntatge i reproducció d´imatge i so, operant de forma autònoma o bé seguint les instruccions del director/a, realitzador/a i del director/a de fotografia.

Dissenyador audiovisual i multimèdia
Dissenyador/a audiovisual i multimèdia és el professional que dissenya solucions gràfiques d´estil propi o bé les desenvolupa a partir de les demandes de tercers o requisits de mercat. Desenvolupa polítiques d´innovació i de comunicació de l´empresa en l´àmbit de la identitat corporativa

Publicidad

Ver otros estudios de...