Presentación

El grau en Ciències Ambientals proposa uns estudis amb un marcat contingut multidisciplinari, que atorgarà la formació adequada per a abordar els problemes ambientals des de diversos àmbits del coneixement. Els futurs graduats i graduades han de tenir coneixements sobre els aspectes teòrics
i pràctics de les ciències naturals i socials, així com les eines necessàries per a aplicar els coneixements a la pràctica.

Requisitos

REQUISITS D’ACCÉS
¬ Batxillerat amb les PAU superades.
¬ Cicles formatius de grau superior o equivalent.
¬ PAU superades per a majors de 25 anys.
¬ Titulació universitària.
¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés.
¬ Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

Programa

1r curs
Matemàtiques I
Química
Biologia
Zoologia
Botànica
Matemàtiques II
Física
Geologia
Societat, Plació i Territori
Incorporació als Estudis de Ciències Ambientals

2n curs
Dret Ambiental i Administració Pública
Micriologia Ambiental
Edafologia
Meteorologia i Climatologia
Toxicologia Ambiental i Salut Pública
Hidrologia Continental i Marina
Ecologia
Geografi a Física
Avaluació de la Contaminació
Fonaments d’Enginyeria Ambiental
Sistemes d’Informació Geogràfi ca

3r curs
Tecnologies per al Control de la Contaminació
Ordenació del Territori
Gestió i Conservació d’Espècies i Hàbitats
Economia i Medi Ambient
Gestió i Conservació de Sòls i Aigües
Sistemes Integrats de Gestió
Rehabilitació i Restauració Ambiental
Avaluació de l’Impacte Ambiental
Elaboració i Gestió de Projectes

4t curs
Interpretació i Educació Ambiental
30 crèdits en assignatures tatives
Pràctiques externes
Treball de fi de grau

Salidas profesionales

El grau formarà professionals per a la conservació i gestió del medi natural, els recursos naturals, la planifi cació territorial, l’avaluació de l’impacte
ambiental, la gestió i qualitat ambiental en les empreses i administracions, la qualitat ambiental en relació amb la salut, i la comunicació i l’educació ambiental, sota la perspectiva de la sostenibilitat.

Competencias

El perfi l general està orientat cap a la formació de professionals amb una visió multidisciplinària i global de la problemàtica ambiental, enfocada des de
diversos sectors del coneixement. Els ensenyaments impartits formen en els aspectes científi cs, tècnics, socials, econòmics i jurídics del medi, per la necessitat d’abordar des d’una perspectiva interdisciplinària els problemes ambientals.

Publicidad

Ver otros estudios de...