Programa

ESTRUCTURA:
Enseñanza y aprendizaje de lenguas
Enseñanza y aprendizaje de matemáticas
Enseñanza y aprendizaje de las ciencias de la naturaleza
Enseñanza y aprendizaje de la expresión corporal
Materias sin módulo


Primer Curso:
Deseño, desenvolvemento e avaliación do currículo
Psicoloxía do desenvolvemento de 0 a 6 anos
Socioloxía da educación
Tecnoloxías da información e a comunicación en educación
Teoría da educación
Historia da educación
Investigación e avaliación da calidade de proxectos educativos
Psicoloxía clínica infantil
Psicoloxía da aprendizaxe en contextos educativos
Valores e educación para a igualdade

Segundo Curso:
Deseño de ambientes de aprendizaxe, materiais e recursos didácticos
Didáctica da lingua galega
Educación inclusiva e multicultural
Educación matemática
Organización e avaliación de institucións escolares
Didáctica da expresión corporal
Didáctica da lingua castelán
Ensino das ciencias da natureza
Intervención psicolóxica no contexto familiar
Orientación e titoría

INFORMACIÓN DEL TERCER Y Cuarto Curso NO DISPONIBLE

Salidas profesionales

El grado en Educación Infantil habilita para la profesión regulada de Maestro en Educación Infantil.
Este grado otorgan la preparación científica y didáctica del futuro profesorado de educación infantil.

Impartir docencia en centros públicos y privados. Centros educativos de hospitales, de cárceles, de las ONG, atención a las necesidades educativas especiales en el ámbito del lenguaje y la audición, educación física y psicomotriz.

Competencias

Competencias da titulación Específicas
Comprender os procesos educativos e de aprendizaxe no período de 0-6, no contexto familiar, social e escolar.
Coñecer os desenvolvementos da psicoloxía evolutiva da infancia nos períodos 0-3 e 3-6.
Coñecer os fundamentos de atención temperá.
Recoñecer a identidade da etapa e as súas características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociais, afectivas.
Saber promover a adquisición de hábitos en torno á autonomía, a liberdade, a curiosidade, a observación, a experimentación, a imitación, a aceptación de normas e de límites, o xogo simbólico e heurístico.
Coñecer a dimensión pedagóxica da interacción cos iguais e os adultos e saber promover a participación en actividades colectivas, o traballo cooperativo e o esforzo individual.
Identificar dificultades de aprendizaxe, disfuncións cognitivas e as relacionadas coa atención.
Saber informar a outros profesionais especialistas para abordar a colaboración do centro e do mestre na atención ás necesidades educativas especiais que se propoñan.
Adquirir recursos para favorecer a integración educativa de estudantes con dificultades.
Crear e manter lazos de comunicación coas familias para incidir eficazmente no proceso educativo.
Coñecer e saber exercer as funcións de titor e orientador en relación coa educación familiar.
Promover e colaborar en accións dentro e fóra da escola, organizadas por familias, concellos e outras institucións con incidencia na formación cidadá.
Analizar e incorporar de forma crítica as cuestións máis relevantes da sociedade actual que afectan á educación familiar e escolar: impacto social e educativo das linguaxes audiovisuais e das pantallas; cambios nas relacións de xénero e interxeracionais; multiculturalidade e interculturalista; discriminación e inclusión social e desenvolvemento sustentable.
Coñecer a evolución histórica da familia, os diferentes tipos de familias, de estilos de vida e educación no contexto familiar.

Publicidad

Ver otros estudios de...