Programa

Primer Curso:
Fisioloxía
Fisioterapia Xeral
Marco Teórico Da Fisioterapia E A Rehabilitación Física
Valoración Funcional E Psicosocial
Anatomía I E Histoloxía
Biofísica E Bioquímica
Anatomía Ii
Cinesiterapia Xeral

Segundo Curso:
Fisioterapia Neurolóxica E Psicomotriz
Psicoloxía
Biomecánica
Cinesiterapia: Bases Do Exercicio Terapéutico
Fisioterapia Manual E Osteopática I
Semioloxía Clínica
Fisioterapia Nas Alteracións Estáticas E Dinámicas Do Raquis
Fisioterapia Respiratoria
Patoloxía Médico-Cirúrxica I

INFORMACIÓN DEL Tercer Curso NO DISPONIBLE

Cuarto Curso:
Estancias Clínicas Ii
Documentación E Estadística Sanitaria
Fisioterapia Nas Afeccións Podolóxicas
Lexislación E Administración Sanitaria
Traballo Final

Salidas profesionales

El grado en Fisioterapia habilita para la profesión regulada de Fisioterapeuta. La Organización Mundial de la Salud define la fisioterapia como "el arte y la ciencia del tratamiento por medio de ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad". Además, incluye la ejecución de pruebas para determinar aspectos como el valor de las afectaciones o la fuerza muscular.
Instituciones sanitarias, centros educativos y de educación especial, servicios sociales, instituciones deportivas, consultorios, centros de rehabilitación, gimnasios, balnearios o geriátricos.

Competencias

Competencias da titulación Específicas
Ciencias biolóxicas.
Ciencias físicas.
Elaborar e cumprimentar a Historia Clínica de Fisioterapia.
Examinar e valorar o estado funcional do paciente/usuario.
Determinar o diagnóstico de Fisioterapia.
Deseñar o Plan de Intervención ou tratamento de Fisioterapia.
Executar, dirixir e coordinar o Plan de Intervención de Fisioterapia.
Avaliar a evolución dos resultados.
Elaborar o informe de alta de Fisioterapia.
Incorporar á cultura profesional os principios éticos e legais da profesión.
Xestionar os servizos de Fisioterapia.
Garantir a calidade na práctica da Fisioterapia.
Axustarse aos límites da súa competencia profesional.
Desenvolver a capacidade para organizar e dirixir.
Manifestar discreción.
Traballar con responsabilidade.
Elaborar e prescribir un programa de exercicio terapéutico.

Competencias da titulación Transversais
Ciencias da conduta.
Ciencias clínicas.
Contexto administrativo e organizativo.
Contexto socio-político.
Dimensión ética, deontolóxica e legal.
Proporcionar unha atención eficaz e integral.
Intervir en promoción da saúde e prevención da enfermidade.
Relacionarse de forma efectiva co equipo pluridisciplinar.
Incorporar a investigación científica e a práctica baseada na evidencia como cultura profesional.
Desenvolver a función docente.
Manter actualizados os coñecementos, habilidades e actitudes.
Afrontar o estrés. Asumir riscos e vivir en contornos de incerteza.
Asumir riscos e vivir en contornos de incerteza.
Motivar a outros.
Manter unha actitude de aprendizaxe e mellora.
Manifestar un alto grao de autoconcepto.
Colaborar e cooperar con outros profesionais.
Manifestar respecto, valoración e sensibilidade ante o traballo dos demais.
Mostrar a súa orientación ao paciente/usuario.

Publicidad

Ver otros estudios de...