Presentación

Este grado proporciona un dominio instrumental avanzado en la lengua inglesa. Además, el grado en Inglés ofrece formación especializada en la lengua inglesa y en sus literaturas.

Programa

FORMACIÓN BÁSICA:
Lengua Española 1
Lengua Gallega 1
Lengua Inglesa 1
Lingüística General
Introducción a los Estudios Literarios
Lengua y Cultura Clásica
Tecnologías de la Información y de la Comunicación
Lengua Inglesa 2
Historia
Literatura Inglesa 1

MATERIAS OBLIGATORIAS:
Literatura Española
Literatura Gallega
Lengua Española 2
Lengua Gallega 2
Lengua Inglesa 3
Idioma Moderno: Francés
Literatura Inglesa 2
Técnicas de Traducción
Lengua Inglesa 4
Idioma Moderno: Italiano
Idioma Moderno: Portugués


Primer Curso:
Introdución aos Estudos Literarios
Lingua Española 1
Lingua Galega 1
Lingua Inglesa 1
Lingüística Xeral
Historia
Lingua e Cultura Clásica
Lingua Inglesa 2
Literatura Inglesa 1
Tecnoloxías da Información e da Comunicación

Segundo Curso:
Literatura Española
Literatura Galega
Idioma Moderno: Francés
Idioma Moderno: Italiano
Idioma Moderno: Portugués
Lingua Española 2
Lingua Galega 2
Lingua Inglesa 3
Lingua Inglesa 4
Literatura Inglesa 2
Técnicas de Tradución

INFORMACIÓN DEL TERCER Y Cuarto Curso NO DISPONIBLE

Salidas profesionales

Docencia, investigación, traducción e interpretación, asesoramiento y mediación lingüística, cultural y editorial; crítica literaria, medios de comunicación, gestión cultural, promoción y asesoramiento.

Competencias

ESPECÍFICAS:
Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
Coñecer as correntes teóricas da lingüística e da ciencia literaria.
Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua galega.
Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua española.
Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
Coñecer as literaturas en lingua galega, española e inglesa.
Ter dominio instrumental oral e escrito dunha segunda lingua estranxeira.
Elaborar textos orais e escritos de diferente tipo en lingua galega, española e inglesa.
Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
Coñecer os principios teóricos básicos da tradución directa e inversa e ser capaz de poñelos en práctica.
Coñecer a lingua, a literatura e a cultura latina.
Ser capaz para identificar problemas e temas de investigación no ámbito dos estudos lingüísticos e literarios e interrelacionar os distintos aspectos destes estudos.
Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
Ter un coñecemento avanzado das literaturas en lingua inglesa.
Coñecer a historia e a cultura das comunidades anglófonas.
Dominar a gramática da lingua inglesa.
Coñecer a situación sociolingüística da lingua inglesa.
Coñecer a variación lingüística da lingua inglesa.
Coñecer a evolución histórica externa e interna da lingua inglesa.

TRANSVERSALES:
Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
Adquirir capacidade de autoformación.
Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.

Publicidad

Ver otros estudios de...