• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Septiembre 2017
 • Lugar:
  A Coruña
  España
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Inglés
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  Este grado proporciona un dominio instrumental avanzado en la lengua inglesa. Además, el grado en Inglés ofrece formación especializada en la lengua inglesa y en sus literaturas.

  Programa

  FORMACIÓN BÁSICA:
  Lengua Española 1
  Lengua Gallega 1
  Lengua Inglesa 1
  Lingüística General
  Introducción a los Estudios Literarios
  Lengua y Cultura Clásica
  Tecnologías de la Información y de la Comunicación
  Lengua Inglesa 2
  Historia
  Literatura Inglesa 1

  MATERIAS OBLIGATORIAS:
  Literatura Española
  Literatura Gallega
  Lengua Española 2
  Lengua Gallega 2
  Lengua Inglesa 3
  Idioma Moderno: Francés
  Literatura Inglesa 2
  Técnicas de Traducción
  Lengua Inglesa 4
  Idioma Moderno: Italiano
  Idioma Moderno: Portugués


  Primer Curso:
  Introdución aos Estudos Literarios
  Lingua Española 1
  Lingua Galega 1
  Lingua Inglesa 1
  Lingüística Xeral
  Historia
  Lingua e Cultura Clásica
  Lingua Inglesa 2
  Literatura Inglesa 1
  Tecnoloxías da Información e da Comunicación

  Segundo Curso:
  Literatura Española
  Literatura Galega
  Idioma Moderno: Francés
  Idioma Moderno: Italiano
  Idioma Moderno: Portugués
  Lingua Española 2
  Lingua Galega 2
  Lingua Inglesa 3
  Lingua Inglesa 4
  Literatura Inglesa 2
  Técnicas de Tradución

  INFORMACIÓN DEL TERCER Y Cuarto Curso NO DISPONIBLE

  Salidas profesionales

  Docencia, investigación, traducción e interpretación, asesoramiento y mediación lingüística, cultural y editorial; crítica literaria, medios de comunicación, gestión cultural, promoción y asesoramiento.

  Competencias

  ESPECÍFICAS:
  Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise lingüística e literaria.
  Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
  Coñecer as correntes teóricas da lingüística e da ciencia literaria.
  Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua galega.
  Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua española.
  Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa.
  Coñecer as literaturas en lingua galega, española e inglesa.
  Ter dominio instrumental oral e escrito dunha segunda lingua estranxeira.
  Elaborar textos orais e escritos de diferente tipo en lingua galega, española e inglesa.
  Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
  Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar criticamente información especializada.
  Coñecer os principios teóricos básicos da tradución directa e inversa e ser capaz de poñelos en práctica.
  Coñecer a lingua, a literatura e a cultura latina.
  Ser capaz para identificar problemas e temas de investigación no ámbito dos estudos lingüísticos e literarios e interrelacionar os distintos aspectos destes estudos.
  Ser capaz de aplicar os coñecementos lingüísticos e literarios á práctica.
  Ter un coñecemento avanzado das literaturas en lingua inglesa.
  Coñecer a historia e a cultura das comunidades anglófonas.
  Dominar a gramática da lingua inglesa.
  Coñecer a situación sociolingüística da lingua inglesa.
  Coñecer a variación lingüística da lingua inglesa.
  Coñecer a evolución histórica externa e interna da lingua inglesa.

  TRANSVERSALES:
  Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
  Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
  Adquirir capacidade de autoformación.
  Ser capaz de comunicarse de maneira efectiva en calquera contorno.

  Publicidad

  Ver otros estudios de...