Presentación

El títol de grau en Pedagogia té per objectiu formar professionals en intervenció, sistemes, institucions,contextos, recursos i processos educatius i formatius, així com també en els processos de desenvolupament personal, professional, social i cultural que concorren d’una forma integrada
en les persones i els grups al llarg de tota la vida.

Requisitos

REQUISITS D’ACCÉS
¬ Batxillerat amb les PAU superades.
¬ Cicles formatius de grau superior o equivalent .
¬ PAU superades per a majors de 25 anys.
¬ Titulació universitària.
¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països
amb conveni, amb credencial d’accés.
¬ Estudis no comunitaris homologats
amb PAU superades.

Programa

Primer Curs:
Psicologia del Desenvolupament
Didàctica: Cultura i Educació en la Societat Actual
Fonaments Històrics de l’Educació
Teoria de l’Educació
Iniciació a la Investigació Educativa
Antrologia de l’Educació
Organització: Estratègies per a l’Acció Educativa
en Contextos Diversos
Pensament Contemporani
Estratègies per a l’Aprenentatge i Participació
en la Universitat
Sociologia

Segundo Curs:
Mètodes de Recollida d’Informació en Educació
Anàlisi de Dades en Educació
Política de l’Educació
Pedagogia Social
Els Subjectes, els Processos i els Contextos
d’Aprenentatge
Organització i Direcció d’Institucions Socioeducatives
Educació Comparada
Mesurament Educatiu
Filosofi a de l’Educació
Pràctiques externes

Tercer Curs:
Formació del Professorat
Història de l’Educació a Espanya
Pedagogia Intercultural
Diagnòstic en Educació
Orientació Educativa
Investigació, Desenvolupament i Innovació del Currículum
Drets Humans i Educació
Metodologia d’Avaluació Educativa
Formació en les Organitzacions
Política i Legislació Educatives a Espanya

Cuarto Curs:
6 assignatures tatives

Competencias

Aquest grau ofereix els coneixements teòrics i pràctics per a la comprensió dels processos educatius des d’un vessant didàctic, científi c, polític, organitzatiu
i tècnic. Així mateix, permet la capacitació per a la intervenció educativa en processos d’aprenentatge, orientació, avaluació, disseny i planifi cació. La persona titulada en Pedagogia pot treballar en la planifi cació, l’organització, el desenvolupament, l’administració, la investigació i l’avaluació de sistemes educatius i les activitats de formació, bé en els sistemes formals d’educació, bé en els sistemes no formals (temps lliure, formació d’adults, etc.).

Publicidad

Ver otros estudios de...