Programa

Estructura:
Enseñanza y aprendizaje de lenguas
Enseñanza y aprendizaje de matemáticas
Enseñanza y aprendizaje de ciencias experimentales
Enseñanza y aprendizaje de ciencias sociales
Educación física
Enseñanza y aprendizaje de la educación musical. plástica y visual
Materias sin módulo


Primer Curso:
Lingua galega e a súa didáctica
Psicoloxía do desenvolvemento de 6 a 12 anos
Socioloxía da educación
Tecnoloxías da información e a comunicación en educación
Teoría da educación
Deseño, desenvolvemento e avaliación do currículo
Educación matemática I
Historia da educación
Lingua castelán e a súa didáctica
Psicoloxía da aprendizaxe en contextos educativos

Segundo Curso:
Deseño e desenvolvemento curricular da educación física
Educación artística e a súa didáctica
Lingua e literatura galega e a súa didáctica
Organización e avaliación de institucións educativas
Orientación, titoría e calidade
Didáctica das ciencias sociais I
Educación inclusiva e multicultural
Educación matemática II
Ensino e aprendizaxe das ciencias da natureza I
Lingua e literatura castelán e a súa didáctica

INFORMACIÓN DEL TERCER Y Cuarto Curso NO DISPONIBLE

Salidas profesionales

El grado en Educación Primaria habilita para la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria.
Este grado otorga la preparación científica y didáctica del futuro profesorado de educación primaria.

Impartir docencia en centros públicos y privados. Centros educativos de hospitales, de cárceles, de las ONG, atención a las necesidades educativas especiales en el ámbito del lenguaje y la audición, educación física y psicomotriz

Competencias

Competencias da titulación Específicas
Comprender os procesos de aprendizaxe relativos ao período de 6-12, no contexto familiar, social e escolar.
Coñecer as características destes estudantes, así como as características dos seus contextos motivacionais e sociais.
Dominar os coñecementos necesarios para comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e identificar disfuncións.
Identificar dificultades de aprendizaxe, informalas e colaborar no seu tratamento.
Coñecer as propostas e desenvolvementos actuais baseado na aprendizaxe de competencias.
Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes capacidades e distintos ritmos de aprendizaxe.
Analizar e comprender os procesos educativos na aula e fóra de ela relativos ao período 6-12.
Coñecer os fundamentos da educación primaria.
Analizar a práctica docente e as condicións institucionais que a enmarcan.
Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país e os condicionantes políticos e lexislativos da actividade educativa.
Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula.
Abordar e resolver problemas de disciplina.
Promover o traballo cooperativo e o traballo e esforzo individuais.
Promover accións de educación en valores orientadas á preparación dunha cidadanía activa e democrática.
Coñecer e abordar situacións escolares en contextos multiculturais.
Deseñar, planificar e avaliar a actividade docente e a aprendizaxe na aula.
Coñecer e aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.
Participar na definición do proxecto educativo e na actividade xeral do centro atendendo a criterios de xestión de calidade.
Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación educativa e ser capaz de deseñar proxectos de innovación identificando indicadores de avaliación.
Mostrar habilidades sociais para entender ás familias e facerse entender por elas.

Publicidad

Ver otros estudios de...