Presentación

El títol de grau en Educació Social té per objectiu formar professionals experts que duguen a terme intervencions socioeducatives amb persones en els seus contextos, a fi d’aconseguir un major desenvolupament personal i social i la seua integració i participació en diversos àmbits socials.

Requisitos

REQUISITS D’ACCÉS
¬ Batxillerat amb les PAU superades.
¬ Cicles formatius de grau superior o equivalent.
¬ PAU superades per a majors de 25 anys.
¬ Titulació universitària.
¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés.
¬ Estudis no comunitaris homologats amb PAU superades.

Programa

1r curs
Psicologia del Desenvolupament en Educació
Sociologia i Antrologia Social
Fonaments Històrics de l’Educació
Teoria de l’Educació
Didàctica i Organització Educativa
Iniciació a la Investigació Educativa
Pensament Filosòfi c Contemporani
Estratègies per a l’Aprenentatge
i la Participació en la Universitat
Pedagogia Social
2n curs
Antrologia de l’Educació
Filosofi a de l’Educació
Educació Social Comparada
Política de l’Educació
Organització i Direcció d’Institucions Socioeducatives
Mètodes de Recollida d’Informació en Educació
Els Subjectes, els Processos i els Contextos
d’Aprenentatge
Anàlisi de Dades en Educació
Mesurament Educatiu
Pràctiques externes. Pràcticum I. Coneixement
de Contextos Socioeducatius
3r curs
Administració Social i Serveis de Benestar
Psicologia Social
Intervenció Educativa en Processos
de Desadaptació Social
Família i Menor
Educació Internacional
Història de l’Educació Social
Política de l’Educació Social
Programes d’Acció Sociocultural i Educativa
Educació, Participació Social, Desenvolupament
Comunitari i Inclusió
Avaluació de Programes i Institucions

Salidas profesionales

La persona titulada en Educació Social pot desenvolupar- se professionalment en l’àrea d’animació i de gestió sociocultural, en l’àmbit de l’educació d’adults,
en la inserció i en l’orientació sociolaboral, i també en el camp de l’educació especialitzada amb col·lectius socials específi cs. En tot cas treballarà
com educador/a amb funcions educatives i formatives que van més enllà de l’escolarització habitual.

Publicidad

Ver otros estudios de...