Presentación

L’objectiu fonamental del grau en Història de l’Art és proporcionar una formació generalista a través d’un coneixement global i crític de totes les àrees relacionades amb la producció artística, les seues diferents manifestacions al llarg de la història i la recepció per la societat. Això comporta preparar l’estudiant per a una pràctica professional a través d’una formació específi ca en història de l’art que el capacite per integrar-se al mercat laboral.

Requisitos

REQUISITS D’ACCÉS
¬ Batxillerat amb les PAU superades.
¬ Cicles formatius de grau superior o equivalent .
¬ PAU superades per a majors de 25 anys.
¬ Titulació universitària.
¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països
amb conveni, amb credencial d’accés.
¬ Estudis no comunitaris homologats
amb PAU superades.

Programa

1r curs
Introducció a la Història
Història dels Orígens d’Eura
Història del Món Actual
Retòrica
Història del Pensament
Introducció a la Història de l’Art
Anàlisi i Interpretació de la Imatge
Història de l’Art d’Egipte i del Pròxim Orient
Història de l’Art Grec
Història de l’Art Romà
2n curs
Fonts de la Història de l’Art
Tècniques i Conservació de Béns Mles
Tècniques i Conservació de Béns Immles
Història de les Idees Estètiques
Història de l’Art a l’Alta Edat Mitjana i el Romànic
Història de l’Art Gòtic
Història de l’Art Bizantí i Islàmic
Història de l’Art del Renaixement
Història de l’Art Barroc al Segle XVII
Història de l’Art al Segle XVIII
3r curs
Historiografi a Artística
Història de l’Art al Segle XIX
Història de l’Art al Segle XX
Història de l’Art i Professionalització
Història del Cinema i Altres Mitjans Audiovisuals
fi ns al 1930
Història de la Fotografi a
Història i Gestió del Patrimoni Artístic
Museologia i Museografi a
Història de l’Art Valencià I
Història de l’Art Valencià II
4t curs
Art Actual
Història de la Música
Història del Cinema i Altres Mitjans Audiovisuals
des de 1930
5 assignatures tatives

Salidas profesionales

PERFIL
La formació generalista adquirida a través del grau en Història de l’Art ha de cobrir els perfi ls professionals següents:
¬ Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic.
¬ Treball en museus i exposicions.
¬ Treball en empreses de mercat artístic: galeries, antiquaris i subhastes.
¬ Ensenyament no universitari.
¬ Ensenyament universitari i investigació.

Publicidad

Ver otros estudios de...