Presentación

La persona graduada en Informació i Documentació coneix els principis teòrics i les tècniques necessàries per cercar, organitzar i avaluar la informació, a més de comprendre com planifi car els sistemes, les unitats i els serveis dedicats a la informació. També aplica i utilitza les tecnologies de la informació i coneix els processos de producció i difusió de la informació.

Requisitos

REQUISITS D’ACCÉS
¬ Batxillerat amb les PAU superades.
¬ Cicles formatius de grau superior o equivalent.
¬ PAU superades per a majors de 25 anys.
¬ Titulació universitària.
¬ Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, amb credencial d’accés.
¬ Estudis no comunitaris homologats amb PAU superades.

Programa

1r curs
Regulació d’Organitzacions
Historia de la Producció Documental i Bibliogràfi ca
Introducció a les Ciències del Comportament
Història de la Transmissió i la Conservació
dels Textos
Introducció a l’Anàlisi Estadística i Processament
de Dades
Gestió d’Organitzacions
Informàtica I
Informàtica II
Introducció a Informació i Documentació
Unitats i Sistemes d’Informació Documental
2n curs
Arxivística I
Sistemes de Representació de la Informació
i del Coneixement
Gestió de Recursos en Unitats d’Informació
Catalogació General
Fonts, Recursos i Serveis d’Informació
Arxivística II
Catalogació Automatitzada
Fonts d’Informació Especialitzades
Automatització de Centres
Arquitectura de la Informació en el web
3r curs
Bases de Dades
Bibliometria
Estudis de Conducta Informativa i Necessitats
d’Informació
Llenguatges Documentals
Tècniques Historiogràfi ques d’Investigació
Documental
Descripció de Documents d’Arxiu
Avaluació de Sistemes d’Informació
Sistemes de Gestió Documental
Tècniques d’Indexació i Resum
Tècniques d’Investigació en Documentació
4t curs
Història del Llibre

Competencias

Aquest grau forma professionals capaços de seleccionar, gestionar, organitzar i preservar la informació i la documentació perquè puga ser utilitzada pels usuaris en la presa de decisions, independentment del lloc on estiga dipositada físicament o del format i suport.
El centre o servei des del qual gestiona i serveix aquesta informació a la resta de la comunitat pot ser una biblioteca, un centre d’informació i documentació, un arxiu, o una empresa de gestors de continguts, etc., tant en l’àmbit de les administracions públiques com en el sector privat.

Publicidad

Ver otros estudios de...