Presentación

Titulación que substitúe
Enxeñaría Técnica Industrial (especialidade en Electricidade)
Créditos ECTS
240

Programa

Primer Curso:
Cálculo
Física I
Informática
Química
Xestión Empresarial
Alxebra
Ciencia de Materiais
Estatística
Expresión Gráfica
Fisíca II

Segundo Curso:
Ecuacións Diferenciais
Termodinámica
Fundamentos de Electricidade
Enxeñaría Ambiental
Tecnoloxías de Fabricación
Mecánica de Fluídos
Fundamentos de Automática
Fundamentos de Electrónica
Resistencia de Materiais
Teoría de Máquinas

Tercer Curso:
Máquinas Eléctricas I
Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
Centrais Eléctricas
Circuítos Eléctricos de Potencia
Debuxo Industrial e CAD
Máquinas Eléctricas II
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
Automatización
Electrónica de Potencia
Técnica de Adquisición de Medidas Eléctricas
Instalacións Industriais

Cuarto Curso:
Instalacións de Enerxías Renovables
Oficina Técnica e Proxectos
Accionamento de Máquinas Eléctricas
Transporte de Enerxía Eléctrica
Organización de Empresas

Optativas:
Xestión Técnica de Instalacións e Domótica
Compatibilidade Electromagnética de Instalacións Industriais
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica
Mantemento Industrial
Polímeros en Electricidade
Instrumentación Industrial
Comunicacións Industriais
Sistemas de Supervisión

Salidas profesionales

Este grado habilita para la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial. Además de los conocimientos comunes a todo el ámbito de la ingeniería industrial, aporta conocimientos sobre diseño, explotación y protección de las instalaciones de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica, energías renovables e instalaciones para el funcionamiento de los servicios esenciales de cualquier edificio o actividad. Este grado da acceso al máster en Ingeniería Industrial que habilita para la profesión regulada.
Técnico en sectores industriales y de servicios, proyectos, producción y mantenimiento, departamento comercial, oficinas de proyectos y consultorías. Ejercicio libre de la profesión, Administración pública.

Competencias

Capacidade para a redacción, firma, desenvolvemento e dirección de proxectos no ámbito da enxeñaría industrial, e en concreto da especialidade de electricidade.
Capacidade para planificar, presupostar, organizar, dirixir e controlar tarefas, persoas e recursos.
Capacidade para realizar medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritaxes, estudos e informes.
Capacidade de xestión da información, manexo e aplicación das especificacións técnicas e da lexislación necesarias no exercicio da profesión.
Capacidade para analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas actuando con ética, responsabilidade profesional e compromiso social, e buscando sempre a calidade e mellora continua.
Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que se poidan suscitar na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
Comprender e dominar os conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo e a súa aplicación para resolver problemas propios da enxeñaría.
Capacidade para comprender e aplicar os principios e coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñaría.
Capacidade de visión espacial e coñecemento das técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionais de xeometría métrica e xeometría descritiva como mediante as aplicacións de deseño asistido por ordenador.
Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñaría.
Coñecemento adecuado do concepto de empresa, o seu marco institucional e xurídico. Organización e xestión de empresas.

Publicidad

Ver otros estudios de...