• Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial
 • Precio:
  Información no disponible
 • Comienzo:
  Septiembre 2017
 • Lugar:
  A Coruña
  España
 • Duración:
  240 ECTS
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Español y Gallego
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  El grado en Ingeniería Informática aporta una formación amplia y sólida para dirigir y realizar tareas relacionadas con el ciclo de vida de sistemas, aplicaciones y productos que resuelvan problemas de cualquier ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aplicando su conocimiento científico y los métodos y técnicas propios de la ingeniería.

  Titulacións que substitúe
  –Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas
  –Enxeñaría Técnica en Informática de Xestión
  –Enxeñaría en Informática

  Programa

  Primer Curso
  Cálculo
  Informática Básica
  Matemática Discreta
  Programación I
  Tecnoloxía Electrónica
  Administración e Xestión de Organizacións
  Álxebra
  Estatística
  Fundamentos dos Computadores
  Programación II

  Segundo Curso:
  Algoritmos
  Estrutura de Computadores
  Bases de Datos
  Paradigmas de Programación
  Deseño de Sóftware
  Sistemas Operativos
  Redes
  Concorrencia e Paralelismo
  Proceso Sóftware
  Sistemas Intelixentes

  A partir do terceiro curso o alumnado pode escoller unha das cinco especialidades que se ofrecen no grao: Enxeñaría do Sóftware, Enxeñaría de Computadores, Computación, Sistemas de Información e Tecnoloxías da Información.

  Tercer Curso:
  Xestión de Proxectos
  Interfaces Home-Máquina
  Internet e Sistemas Distribuídos
  Lexislación e Seguridade Informática
  Xestión de Infraestruturas

  ENXEÑARÍA DO SOFTWARE:
  Arquitectura do Sóftware
  Enxeñaría de Requisitos
  Aseguramento da Calidade
  Bases de Datos Avanzadas
  Programación Avanzada

  ENXEÑERÍA DE COMPUTADORES:
  Codeseño Hárdware/Sóftware
  Dispositivos Hárdware e Interfaces
  Arquitectura de Computadores
  Sóftware de Comunicacións
  Procesamento Dixital da Información

  COMPUTACIÓN:
  Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
  Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
  Aprendizaxe Automático
  Teoría da Computación
  Recuperación de Información

  SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
  Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
  Xestión de Procesos de Negocio
  Explotación de Almacéns de Datos
  Calidade en Sistemas de Información
  Modelado Avanzado de Información

  TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN:
  Calidade na Xestión TIC
  Administración de Sistemas Operativos
  Administración de Redes
  Programación Integrativa
  Administración de Bases de Datos

  Cuarto Curso:
  ENXEÑARÍA DO SÓFTWARE:
  Metodoloxías de Desenvolvemento
  Marcos de Desenvolvemento
  Validación e Verificación do Sóftware
  Ferramentas de Desenvolvemento
  Proxectos de Desenvolvemento Sóftware
  Traball de fin de grao
  Teoría da Computación
  Xestión de Procesos de Negocios
  Métodos Estatísticos
  Deseño das Linguaxes de Programación
  Procesamento de Linguaxes
  Sistemas de Información Empresarial
  Sectores de Negocio

  ENXEÑARÍA DOS COMPUTADORES:
  Programación de Sistemas
  Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
  Sistemas Encaixados
  Redes Móbiles e Sen Fíos
  Administración de Infraestruturas Informáticas
  Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
  Programación Integrativa
  Métodos Numéricos para a Informática
  Computación Gráfica e Visualización
  Procesamento de Linguaxes
  Administración de Sistemas Operativos
  Administración de Redes
  Robótica
  Traballo de fin de grao

  COMPUTACIÓN:
  Deseño das Linguaxes de Programación
  Computación Gráfica e Visualización
  Procesamento de Linguaxes
  Visión Artificial
  Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
  Arquitectura do Sóftware
  Dispositivos Hárdware e Interfaces
  Métodos Numéricos para a Informática
  Marcos de Desenvolvemento
  Validación e Verificación do Sóftware
  Programación de Sistemas
  Sistemas Encaixados
  Robótica
  Traballo de fin de grao

  Salidas profesionales

  O grao en Enxeñaría Informática permite traballar en diversos sectores, como por exemplo os seguintes: o sector público, en administracións públicas; o privado, en empresas pertencentes ao sector das TIC (consultorías) ou outras (finanzas, seguros, actividades inmobiliarias...).

  Algunhas das funcións que poden realizar os graduados en Enxeñaría Informática son estas:
  -Programadores de sistemas informáticos
  -Analistas de tecnoloxías da información
  -Analistas de sistemas informáticos
  -Profesores, docentes, investigadores
  -Directores/xestores/consultores de tecnoloxías da información

  Competencias

  Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que se poden presentar na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra linear; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
  Comprensión e dominio dos conceptos básicos de campos e ondas, e electromagnetismo, teoría de circuítos eléctricos, circuítos electrónicos, principio físico dos semicondutores e familias lóxicas, dispositivos electrónicos e fotónicos e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
  Capacidade para comprender e dominar os conceptos básicos de matemática discreta, lóxica, algorítmica e complexidade computacional e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
  Coñecementos básicos sobre o uso e a programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación na enxeñaría.
  Coñecemento da estrutura, organización, funcionamento e interconexión dos sistemas informáticos, os fundamentos da súa programación e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
  Coñecemento adecuado do concepto de empresa, marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
  Capacidade para deseñar, desenvolver, seleccionar e avaliar aplicacións e sistemas informáticos que aseguren a súa fiabilidade, seguranza e calidade, conforme a principios éticos e á lexislación e normativa vixente.
  Capacidade para planificar, concibir, despregar e dirixir proxectos, servizos e sistemas informáticos en todos os ámbitos, liderando a súa posta en marcha e a súa mellora continua e valorando o seu impacto económico e social.
  Capacidade para comprender a importancia da negociación, os hábitos de traballo efectivos, o liderado e as habilidades de comunicación en todos os contornos de desenvolvemento de sóftware

  Publicidad

  Ver otros estudios de...