Presentación

El grado en Ingeniería Informática aporta una formación amplia y sólida para dirigir y realizar tareas relacionadas con el ciclo de vida de sistemas, aplicaciones y productos que resuelvan problemas de cualquier ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aplicando su conocimiento científico y los métodos y técnicas propios de la ingeniería.

Titulacións que substitúe
–Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas
–Enxeñaría Técnica en Informática de Xestión
–Enxeñaría en Informática

Programa

Primer Curso
Cálculo
Informática Básica
Matemática Discreta
Programación I
Tecnoloxía Electrónica
Administración e Xestión de Organizacións
Álxebra
Estatística
Fundamentos dos Computadores
Programación II

Segundo Curso:
Algoritmos
Estrutura de Computadores
Bases de Datos
Paradigmas de Programación
Deseño de Sóftware
Sistemas Operativos
Redes
Concorrencia e Paralelismo
Proceso Sóftware
Sistemas Intelixentes

A partir do terceiro curso o alumnado pode escoller unha das cinco especialidades que se ofrecen no grao: Enxeñaría do Sóftware, Enxeñaría de Computadores, Computación, Sistemas de Información e Tecnoloxías da Información.

Tercer Curso:
Xestión de Proxectos
Interfaces Home-Máquina
Internet e Sistemas Distribuídos
Lexislación e Seguridade Informática
Xestión de Infraestruturas

ENXEÑARÍA DO SOFTWARE:
Arquitectura do Sóftware
Enxeñaría de Requisitos
Aseguramento da Calidade
Bases de Datos Avanzadas
Programación Avanzada

ENXEÑERÍA DE COMPUTADORES:
Codeseño Hárdware/Sóftware
Dispositivos Hárdware e Interfaces
Arquitectura de Computadores
Sóftware de Comunicacións
Procesamento Dixital da Información

COMPUTACIÓN:
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
Aprendizaxe Automático
Teoría da Computación
Recuperación de Información

SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
Xestión de Procesos de Negocio
Explotación de Almacéns de Datos
Calidade en Sistemas de Información
Modelado Avanzado de Información

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN:
Calidade na Xestión TIC
Administración de Sistemas Operativos
Administración de Redes
Programación Integrativa
Administración de Bases de Datos

Cuarto Curso:
ENXEÑARÍA DO SÓFTWARE:
Metodoloxías de Desenvolvemento
Marcos de Desenvolvemento
Validación e Verificación do Sóftware
Ferramentas de Desenvolvemento
Proxectos de Desenvolvemento Sóftware
Traball de fin de grao
Teoría da Computación
Xestión de Procesos de Negocios
Métodos Estatísticos
Deseño das Linguaxes de Programación
Procesamento de Linguaxes
Sistemas de Información Empresarial
Sectores de Negocio

ENXEÑARÍA DOS COMPUTADORES:
Programación de Sistemas
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
Sistemas Encaixados
Redes Móbiles e Sen Fíos
Administración de Infraestruturas Informáticas
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
Programación Integrativa
Métodos Numéricos para a Informática
Computación Gráfica e Visualización
Procesamento de Linguaxes
Administración de Sistemas Operativos
Administración de Redes
Robótica
Traballo de fin de grao

COMPUTACIÓN:
Deseño das Linguaxes de Programación
Computación Gráfica e Visualización
Procesamento de Linguaxes
Visión Artificial
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
Arquitectura do Sóftware
Dispositivos Hárdware e Interfaces
Métodos Numéricos para a Informática
Marcos de Desenvolvemento
Validación e Verificación do Sóftware
Programación de Sistemas
Sistemas Encaixados
Robótica
Traballo de fin de grao

Salidas profesionales

O grao en Enxeñaría Informática permite traballar en diversos sectores, como por exemplo os seguintes: o sector público, en administracións públicas; o privado, en empresas pertencentes ao sector das TIC (consultorías) ou outras (finanzas, seguros, actividades inmobiliarias...).

Algunhas das funcións que poden realizar os graduados en Enxeñaría Informática son estas:
-Programadores de sistemas informáticos
-Analistas de tecnoloxías da información
-Analistas de sistemas informáticos
-Profesores, docentes, investigadores
-Directores/xestores/consultores de tecnoloxías da información

Competencias

Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que se poden presentar na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra linear; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
Comprensión e dominio dos conceptos básicos de campos e ondas, e electromagnetismo, teoría de circuítos eléctricos, circuítos electrónicos, principio físico dos semicondutores e familias lóxicas, dispositivos electrónicos e fotónicos e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
Capacidade para comprender e dominar os conceptos básicos de matemática discreta, lóxica, algorítmica e complexidade computacional e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
Coñecementos básicos sobre o uso e a programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación na enxeñaría.
Coñecemento da estrutura, organización, funcionamento e interconexión dos sistemas informáticos, os fundamentos da súa programación e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
Coñecemento adecuado do concepto de empresa, marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
Capacidade para deseñar, desenvolver, seleccionar e avaliar aplicacións e sistemas informáticos que aseguren a súa fiabilidade, seguranza e calidade, conforme a principios éticos e á lexislación e normativa vixente.
Capacidade para planificar, concibir, despregar e dirixir proxectos, servizos e sistemas informáticos en todos os ámbitos, liderando a súa posta en marcha e a súa mellora continua e valorando o seu impacto económico e social.
Capacidade para comprender a importancia da negociación, os hábitos de traballo efectivos, o liderado e as habilidades de comunicación en todos os contornos de desenvolvemento de sóftware

Publicidad

Ver otros estudios de...