Presentación

El grau de Relacions Laborals persegueix optimitzar les elevades taxes d’inserció laboral i de satisfacció dels ocupadors amb aquest títol. Per aquest motiu es facilitarà a l’estudiant una formació generalista que asseguri l’adquisició d’uns coneixements jurídics, econòmics, empresarials, psicològics i sociològics vinculats al món laboral i empresarial.

Requisitos

Título de Bachillerato o equivalente con PAU: según la nota de admisión
Título de técnico superior: según las vinculaciones de la familia profesional con las ramas de conocimiento y la nota de admisión
Mayores de 25 años con PAU: Ciencias Sociales y Jurídicas
Titulación universitaria
Mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral y entrevista personal
Mayores de 45 años con PAU y entrevista personal

Dirigido

Perfil d’ingrés

El grau de Relacions Laborals està indicat per als estudiants de qualsevol branca, ja que per cursar-lo és suficient mostrar les capacitats següents:

* Comprensió verbal i escrita
* Capacitat crítica, d’anàlisi i reflexió
* Comunicació verbal i escrita
* Comunicació verbal i escrita

Objetivos

La finalitat dels estudis es formar uns professionals que puguin representar davant els jutjats i tribunals socials els treballadors i empresaris com a graduats socials, però també prendre decisions des d’un coneixement pluridisciplinari del factor treball en empreses, administracions públiques o qualsevol altre tipus d’organització, i tant des de la perspectiva de la gestió del personal com des de la de les opcions polítiques o socials més adients. Es promourà la curiositat i l’afany per assolir nivells més especialitzats de coneixement i es donarà una formació pràctica en aquelles competències i habilitats que són més necessàries al conjunt de professions per a les quals habilita el grau, com per exemple exposar idees, proposar solucions amb ordre, concisió i precisió, tenir capacitat de prendre decisions o assessorar davant una realitat concreta, tenir capacitat crítica, saber interpretar textos jurídics i altres indicadors econòmics i sociològics, manejar les tecnologies de la informació i la llengua anglesa, etc.

Programa

Primer Curso:
20400 - Nociones Básicas de Derecho
20607 - Introducción a la Empresa
22500 - Principios de Economia
22501 - Introducción a la Psicología Social del Trabajo
22502 - Introducción a la Sociología del Trabajo
22503 - Introducción al Derecho del Trabajo
22504 - Introducción al Derecho de la Seguridad Social
22505 - Contabilidad
22506 - Fundamentos de Derecho Civil para Relaciones Laborales
22507 - Fundamentos de Derecho Administrativo para Relaciones Laborales

Segundo Curso:
22508 - Derecho Sindical
22509 - Régimen Jurídico del Ingreso en la Empresa
22510 - Sociología de la Empresa
22511 - Psicología de los Recursos Humanos: Planificación y Gestión
22512 - Análisis Empresarial y Diseño Organizativo
22513 - Acción Protectora de la Seguridad Social y Prestaciones I
22514 - Derecho de la Ocupación
22515 - Economía del Trabajo
22516 - Determinación, Modificación, Suspensión y Extinción de la Relación Laboral
22517 - Derecho Mercantil I

Tercer Curso:
22518 - Derecho Tributario de la Empresa
22519 - Prestaciones de la Seguridad Social II
22520 - Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales
22521 - Relaciones Laborales Especiales y otras Formas de Contratación del Trab.Su
22522 - Derecho Mercantil II
22523 - Gestión Estratégica y Económica de Recursos Humanos
22524 - Proceso Laboral Ordinario y Modalidades Procesales
22525 - Regímenes Especiales de la Seguridad Social
22526 - Relaciones de Trabajo en las Administraciones Públicas
22527 - Técnicas de Prevención de Riesgos

Cuarto Curso:
22528 - Técnicas de Negociación
22529 - Modalidades Procesales, Ejecución i Recursos en el Proceso Laboral
22530 - Trabajo y Estableciemiento de los Extranjeros en España
22531 - Auditoría Laboral y Técnicas de Investigación y Evaluación
22532 - Trabajo Fin de Grado

Optativas:
20474 - Derecho Social Comunitario
21235 - Creación de Empresas
21240 - Empresa Familiar
21326 - Psicología de las Organizaciones
22533 - Protección Juridico Pública de la Dependencia
22534 - Procedimientos Tributarios
22535 - Derecho de Cooperativas y otras Entidades de Economía Social
22536 - Sistemas de Solución Extrajudicial de Conflictos
22537 - Derecho Administrativo Sancionador Laboral
22538 - Contratación, Nóminas y Seguros Sociales
22539 - Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
22540 - Derecho Penal Social
22541 - Derecho de la Negociación Colectiva
22542 - Sinestrialbiidad Laboral
22543 - Nociones Generales del Proceso Civil
22544 - Derecho Privado de Internet
22545 - Prácticas Externas de Relaciones Laborales
22546 - Responsabilidad Social de la Empresa
22547 - Sociología de las Políticas de Relaciones Laborales
22548 - Igualdad, Género y Empleo
22549 - Estrategias para Negociar en la Empresa
22550 - Marketing Interno
22551 - Historia Económica i de las Instituciones Laborales
22552 - Economía Social
22553 - Habilidades de Direción de Personas y Equipos de Trabajo
22554 - Desarrollo Organizacional: La Innovación y el Cambio a través de las Person
22555 - Migraciones y Culturas del Trabajo
y más..

Salidas profesionales

El grau de Relacions Laborals dóna una formació útil d’espectre ampli que facilita l’ocupació del graduat al món empresarial, però hi ha sortides específiques per a aquest grau com ara:

* Exercici lliure de la professió (graduat social). No es necessita màster.
* Oposicions a les administracions públiques, específiques i genèriques
* Recursos humans en empreses
* Gestories i assessories laborals

Competencias

* Capacidad de análisis y síntesis
* Capacidad de organización y planificación
* Capacidad para transmitir y comunicarse por escrito y oralmente adaptando el discurso a las circunstancias, usando la terminología y las técnicas adecuadas y redactar textos e informes
* Capacidad de resolución de problemas aplicando los conocimientos a la práctica
* Capacidad de gestión de la información y manejo de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional.
* Conocimiento de la lengua inglesa
* Habilidades para las relaciones sociales e interpersonales
* Comprender la necesidad de un sistema normativo de protección laboral y social y los elementos que lo definen
* Conocimientos jurídicos básicos
* Capacidad para conocer y comprender el marco normativo básico del régimen jurídico mercantil del empresario y sus conexiones con aspectos laborales
* Capacidad para conocer y comprender el marco normativo básico del régimen jurídico tributario del empresario y sus conexiones con aspectos laborales
* Capacidad para conocer, comprender y aplicar el marco normativo de la relación colectiva e individual de trabajo, determinar sus fronteras y diferenciar las particularidades en sus diferentes ámbitos de aplicación
* Capacidad para conocer, comprender y aplicar el marco normativo de la Seguridad Social y de la protección social complementaria
* Capacidad para manejar los instrumentos judiciales, administrativos o privados disponibles para la resolución de conflictos laborales y de Seguridad Social
* Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos relevantes para Relaciones Laborales
* Capacidad para conocer y comprender el origen y trascendencia de las políticas de empleo, comunitarias, estatal y autonómicas
* Capacidad para aplicar conocimientos, diseñar métodos de intervención y definir estrategias en la dirección y gestión de recursos humanos

Publicidad

Ver otros estudios de...