Presentación

Este grao substitúe parcialmente a titulación de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos. Non habilita para exercer ningunha profesión regulada, mais dá acceso ao futuro mestrado en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos que si habilita para a profesión regulada de enxeñeiro/a de camiños, canais e portos.

Requisitos

É moi recomendable, se non necesario, que o alumnado que pretenda ingresar no grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil teña un perfil científico-técnico, con coñecementos de física, matemáticas, debuxo técnico e química a nivel de bacharelato, así como predisposición para as ciencias experimentais.

Programa

Primer Curso:
Cálculo Infinitesimal I
Cálculo Infinitesimal II
Debuxo en Enxeñaría Civil I
Física Aplicada I
Física Aplicada II
Xeoloxía Aplicada
Álxebra Lineal I
Álxebra Lineal II
Materiais de Construción I
Materiais de Construción II

Segundo Curso:
Topografía e Cartografía
Economía e Empresa
Cálculo de Probabilidades e Estatística
Mecánica
Fundamentos de Mecánica Computacional
Debuxo en Enxeñaría Civil II
Ecuacións Diferenciais
Resistencia de Materiais

Tercer Curso:
Xeotecnia I
Xeotecnia II
Urbanismo
Obras Marítimas e Portuarias
Métodos Numéricos e Programación
Estruturas I
Estruturas II
Organización e Xestión de Proxectos e Obras (OXPO) e Lexislación
Hidráulica e Hidroloxía I
Hidráulica e Hidroloxía II

Cuarto Curso:
Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación I
Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación II
Estruturas Metálicas e Mixtas
Obras Hidráulicas e Enerxía
Enxeñaría Ambiental
Camiños
Ferrocarrís
Proxecto de fin de grao
Optativas

Optativas:
Linguaxes de Programación en Enxeñaría
Historia da Enxeñaría
Arte e Estética en Enxeñaría
Fractura e Fatiga dos Materiais
Sistemas Expertos en Enxeñaría Civil
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil

Salidas profesionales

El graduado en Tecnología de la Ingeniería Civil es un profesional altamente cualificado, con una sólida fundamentación científica que le permite un reciclaje continuo de conocimientos, y una perspectiva generalista en el ámbito global de actuación de la ingeniería civil, tanto en los aspectos puramente técnicos como organizativos y de gestión. Sus ámbitos de trabajo y
sus niveles de formación se describen en los siguientes apartados. El graduado en Tecnología de la Ingeniería Civil podrá actuar desde distintos ámbitos de trabajo, entre los que se incluyen:
 Administraciones Públicas
 Entidades Gestoras
 Empresas consultoras y de ingeniería
 Empresas constructoras
 Universidades
 Trabajo por cuenta propia

Publicidad

Ver otros estudios de...