• Imparte:
 • Modalidad:
  Online
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  Se imparte Online
 • Duración:
  180 ECTS
 • Idioma:
  El Grado se imparte en Català
 • Titulación:
  Bàtxelor en Llengua Catalana

Requisitos

A. Títols oficials andorrans de Batxiller, Batxiller Professional o Diploma Professional Avançat.
B. Títols universitaris estatals andorrans de diplomat, llicenciat, bàtxelor, bàtxelor especialitzat, màster o doctorat.
C. Acreditació de la Universitat d’Andorra d’haver superat l’accés a la universitat per a persones de + 25 anys.
D. Títols equivalents emesos per institucions educatives no andorranes, que han de ser verificats prèviament per part del Ministeri d’Educació d’Andorra, i han de permetre l’accés als ensenyaments en el país d’origen.

Dirigido

Persones interessades en el món de la filologia en general i de la llengua i la cultura catalana en
particular. Es recomana un domini instrumental de la llengua catalana de nivell C1 o equivalent que acrediti una bona expressió oral i escrita, així com una bona capacitat de síntesi, de comprensió, d’interpretació, de raonament i de relacionar fenòmens lingüístics, literaris i culturals.

Objetivos

Formar professionals amb uns coneixements bàsics pel que fa al català estàndard i a les
especificitats pròpiament andorranes. El títol de Bàtxelor en Llengua Catalana, amb els seus
continguts, ha de proporcionar una formació teòrica i pràctica, multidisciplinària i general, que estigui en consonància amb l’especificitat del mercat andorrà i català i que doti els titulats d’un perfil versàtil i adaptable a una oferta laboral cada vegada més diversa —cosa que per si mateixa ja en justifica la necessitat—, al temps que el títol sigui més ben comprès i valorat pels contractants potencials.

Programa

Matèries Primer Curs
01. OB. 12 ECTS: 0014-B-CAT-CT Fonaments de les Ciències del Llenguatge
02. OB. 12 ECTS: 0015-B-CAT-CT Fonaments de Llengua Llatina
03. OB. 12 ECTS: 0016-B-CAT-CT Fonaments Històrics de la Llengua Catalana
04. OB. 12 ECTS: 0017-B-CAT-CT Fonaments de Llengua Catalana
05. OB. 12 ECTS: 0018-B-CAT-CT Introducció a l’Estudi de la Literatura 19.

Matèries Segon Curs
06. OB. 12 ECTS: 0019-B-CAT-CT Elements de Morfologia i Sintaxi Catalanes
07. OB. 12 ECTS: 0020-B-CAT-CT Elements de Lexicologia i Semàntica Catalanes
08. OB. 12 ECTS: 0021-B-CAT-CT Elements de Fonètica i Fonologia Catalanes
09. OB. 12 ECTS: 0022-B-CAT-CT Elements de Dialectologia Catalana
10. OB. 12 ECTS: 0023-B-CAT-CT Literatura Catalana Medieval i Moderna

Matèries Tercer Curs
11. OB. 12 ECTS: 0024-B-CAT-CT Literatura Catalana Contemporània
12. OB. 12 ECTS: 0025-B-CAT-CT Sociolingüística i Polítiques Lingüístique
13. OB. 12 ECTS: 0026-B-CAT-CT Adquisició i Aprenentatge de Llengua Catalana
14. OB. 12 ECTS: 0027-B-CAT-CT Assessorament i Serveis Lingüístics
15. L.E. 12 ECTS: Lliure elecció

Salidas profesionales

Organitzacions culturals privades (fundacions, consorcis, associacions, etc.) o públiques (nacionals, regionals, locals, etc.): exercici de funcions tècniques d’assessorament lingüístic, elaboració i revisió de textos interns o públics, ja siguin escrits o audiovisuals, participació en accions de projecció cultural, etc.
Institucions educatives (públiques o privades): exercici de la docència de la llengua catalana en programes de formació reglada (ensenyaments primari, secundari o professional) i no reglada (adults, inserció, etc.).
Entitats de producció editorial escrita o audiovisual: exercici de tasques de disseny i producció editorial, que inclouen els informes sobre propostes o projectes, el seu seguiment i llur implementació material.

Administracions públiques: exercici de funcions tècniques en l’àmbit de les polítiques públiques de protecció, planificació i promoció de la llengua catalana.

Competencias

Competències Transversals

CT01. Competència comunicativa, oral i escrita, com a mínim en la llengua pròpia i en d’altres. Aquesta competència inclou tant la capacitat d’anàlisi com de síntesi del discurs.
CT02. Competències interpersonals: inclou les habilitats consistents a proporcionar una informació adaptada a les necessitats de l’interlocutor, establir una comunicació fluida i ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
CT03. Utilitzar estratègies bàsiques per preveure i resoldre problemes, conflictes i canvis dins del camp professional.
CT04. Gestionar la informació, cosa que implica saber adquirir capacitats de cerca, gestió i ús de la informació de manera autònoma en un entorn professional.
CT05. Saber organitzar i planificar la feina pròpia i els estudis ulteriors.
CT06. Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació en l’àmbit acadèmic i professional.
CT07. Tenir consciència de les repercussions econòmiques i jurídiques de les activitats professionals.
CT08. Aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.
CT09. Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros estudios de...