Programa

ESTRUCTURA:
Interdisciplinar
Disciplinar
Contextual

Primer Curso:
Deseño Básico
Fundamentos de Materiais para á Enxeñería
Historia da Arte e do Deseño
Informática Básica
Matemáticas I
Expresión Artística
Expresión Gráfica
Fundamentos de Física
Matemáticas II
Metodoloxía do Deseño

Segundo Curso:
Estatística
Expresión Gráfica Aplicada
Fisica Aplicada á Enxeñería
Proxectos de Deseño I
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
Deseño Asistido por Ordenador
Enxeñería de Materiais
Historia do Deseño
Proxectos de Deseño II
Sistemas Mecánicos

Tercer Curso: INFORMACIÓN NO DISPONIBLE

Cuarto Curso:
Administración e Organización Industrial
Deseño e Procesado con Polímeros
Estética
Reciclaxe e Medio Ambiente
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Producto
Xestión da Calidade
Loxística Industrial
Normativa e Lexislación
Oficina Técnica
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II

Salidas profesionales

Estos profesionales desarrollan nuevos productos y mejoran los existentes, tanto en los aspectos formales y estéticos como en los aspectos tecnológicos. Intervienen en todos los procesos de desarrollo, fabricación, presentación y promoción de nuevos productos y servicios y en la modificación de los existentes.

Redacción y supervisión de proyectos de diseño industrial, estratégicos, de desarrollo de producto, márketing etc. en estudios o gabinetes de diseño. Dirección en empresas industriales o de la Administración pública. Docencia en centros públicos y privados.

Competencias

Competencias da titulación Específicas
Aplicar o coñecemento das diferentes áreas involucradas no Plano Formativo.
Capacidade de comprensión da dimensión social e histórica do Deseño Industrial, vehículo para a creatividade e a búsqueda de solucións novas e efectivas.
Necesidade dunha aprendizaxe permanente e continua (Life-long learning), e especialmente orientada cara os avances e os novos produtos do mercado.
Traballar de forma efectiva como individuo e como membro de equipos diversos e multidisciplinares.
Identificar, formular e resolver problemas de enxeñaría.
Comprensión das responsabilidades éticas e sociais derivadas da súa actividade profesional.
Formación amplia que posibilite a comprensión do impacto das solucións de enxeñaría nos contextos económico, medioambiental, social e global.
Capacidade para deseño, redacción e dirección de proxectos, en todas as súas diversidades e fases.
Capacidade de usar as técnicas, habilidades e ferramentas modernas para a práctica da enxeñaría.
Capacidade para efectuar decisións técnicas tendo en conta as súas repercusións ou costes económicos, de contratación, de organización ou xestión de proxectos.

Competencias da titulación Transversais
Capacidade de comunicación oral e escrita de maneira efectiva con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo para cuestionar a realidade, buscar e propoñer solucións innovadoras a nivel formal, funcional e técnico.
Aprender a aprender. Capacidade para comprender e detectar as dinámicas e os mecanismos que estruturan a aparición e a dinámica de novas tendencias.
Traballar de forma colaborativa. Coñecer as dinámicas de grupo e o traballo en equipo.
Resolver problemas de forma efectiva.
Traballar de forma autónoma con iniciativa.
Capacidade de liderado e para a toma de decisións.
Traballar nun entorno internacional con respeto das diferencias culturais, lingüísticas, sociais e económicas.

Publicidad

Ver otros estudios de...